Tyto stránky již nejsou udržovány. Obsah je postupně přesouván/aktualizován na adrese chytrosti.marrek.cz.

50/92

Počítačové sítě a komunikační technika:
Harmonická analýza
Harmonická analýza -- složky
Harmonická analýza -- cvičení
Amplitudová modulace
Frekvenční modulace
Vzorkování
Aliasing
Kvantování
Číslicové zpracování signálů
Komunikace pomocí optických vláken I
Komunikace pomocí optických vláken II
Komunikace pomocí optických vláken III
Komunikace pomocí optických vláken IV
Optické zdroje a detektory
Metalické vedení -- primární a sekundární parametry
Metalické vedení -- zakončovací impedance
Stojaté vlnění
Šíření elektromagnetických vln
Parametry antén
Antény
Zdrojové kódování
Ztrátová komprese
Běžně používané souborové formáty
Formát kontejner kodek
Kanálové kódování
Multiplexování
Komunikační model, vrstvy, TCP/IP I
Komunikační model, vrstvy, TCP/IP II
IP adresa
DNS a WHOIS
DNS a WHOIS -- videoukázka
Protokoly TCP a UDP
Vrstvy Internetu — videoukázka
Služby Internetu
E-mail
Šifrování a elektronický podpis I
Šifrování a elektronický podpis II
Šifrování a elektronický podpis — videoukázka
Kódování textu
Kódování čísel
Úvod do Linuxu
Zpracování příkazového řádku
Základní příkazy
Přístupová práva
Vstupy, výstupy, přesměrování
Procesy
Procesy bez přihlášení
Počáteční nastavení
Základy skriptování
Shell -- test
Instalace software a nastavení sítě
Secure Shell I
Secure Shell II
Webový server
Python jako motor webu -- CGI
Python jako motor webu -- formuláře
Python jako motor webu -- Bottle I
Python jako motor webu -- Bottle II
Bottle -- příklad
Malý poštovní server

PSK3-18

Název školy: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3
Autor: Ing. Marek Nožka
Anotace: web framework Bottle.py
Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie
Předmět: Počítačové sítě a komunikační technika (PSK)
Tematická oblast: Operační systém Linux/Unix
Výsledky vzdělávání: Žák vytvoří jednoduchou webovou aplikaci pomocí Bottle.py
Klíčová slova: Linux, Unix, Apache, Python, Bottle.py, web framework
Druh učebního materiálu: Online vzdělávací materiál
Typ vzdělávání: Střední vzdělávání, 4. ročník, technické lyceum
Ověřeno: VOŠ a SPŠE Olomouc; Třída: 4L
Zdroj: Vlastní poznámky, Vilém Vychodil: Linux Příručka českého uživatele

Python jako motor webu -- Bottle II

Obsah:

 1. Statické soubory
 2. Šablony
 3. Chybové stránky
 4. Přesměrování
 5. HTTP hlavička posílaná klientem
 6. HTTP hlavička odpovědi a výchozí kódování
 7. WSGI/CGI prostředí
 8. Cookies
 9. Další odkazy na dokumentaci

Statické soubory

Webové aplikace napsané v Pythonu mají sklon „vlastnit“ celý adresář (nebo i celou doménu). Přiřazování konkrétních URL určitému kódu je tedy o něco pružnější a je obvykle spravováno tzv. routingem1.

Někdy se ale přece jen hodí mít některé části webu umístěny ve statických souborech. Typickým příkladem můžou být obrázky nebo CSS. V těchto případech použijeme následující kód.

from bottle import static_file
@route('/static/<filename>')
def server_static(filename):
  return static_file(filename, root='/path/to/your/static/files')

`--> stáhnout

nebo lépe:

@route('/static/<filepath:path>')
def server_static(filepath):
  return static_file(filepath, root='/path/to/your/static/files')

`--> stáhnout


Funkce static_file() je obecně doporučovanou cestou pro předávání statický souborů. Funkce může automaticky odhadnout MIME daného souboru. Ale můžeme to i přímo určit.

from bottle import static_file
@route('/images/<filename:re:.*\.png>')
def send_image(filename):
  return static_file(filename, root='/path/to/image/files', mimetype='image/png')

@route('/static/<filename:path>')
def send_static(filename):
  return static_file(filename, root='/path/to/static/files')

`--> stáhnout

Prohlížeče většinu souboru jejichž typ znají zobrazí. Je to například PDF nebo JPEG. Dialog pro stažení lze vynutit pomocí parametru download. Ten může obsahuje jméno souboru. Pokud se rozhodneme ho nechat stejné jako na serveru stačí hodnotu nastavit na True.

@route('/download/<filename:path>')
def download(filename):
  return static_file(filename, root='/path/to/static/files', download=filename)

`--> stáhnout

Šablony

Vytvářet stránku vždy přímo v obslužné funkci by bylo hodně nepohodlné. Proto Bottle přicházíjednoduchým šablonovacím systémem. Pokud ale tento vestavěný šablonovací systém nedostačuje je možné použít robustnější řešení jako je mako, jinja2 nebo cheetah.

Bottle šablony hledá v adresáři ./views/ (respektive v seznamu bottle.TEMPLATE_PATH).

Šablona může vypadat například takto:

%if name == 'World':
  <h1>Hello {{name}}!</h1>
  <p>This is a test.</p>
%else:
  <h1>Hello {{name.title()}}!</h1>
  <p>How are you?</p>
%end

`--> stáhnout

A následující kód slouží pro použití šablony.

@route('/hello')
@route('/hello/<name>')
def hello(name='World'):
  return template('hello_template', name=name)

`--> stáhnout

Alternativní způsob rendrování šablony je decorator @view. Obslužná funkce potom musí vracet dict s proměnnými a jejich hodnotami.

@route('/hello')
@route('/hello/<name>')
@view('hello_template')
def hello(name='World'):
  return dict(name=name)

`--> stáhnout

Chybové stránky

Pokud se něco pokazí Bottle automaticky zobrazí chybovou stránky. Chybovou stránku si ale můžeme pro konkrétní HTTP status code vytvořit sami.

Například status 404 říká, že dokument nelze nalézt:

from bottle import error
@error(404)
def error404(error):
  return 'Nic tu není, jdi pryč'

`--> stáhnout

Pokud z nějakého důvodu chceme chybový stav programově vyvolat poslouží nám k tomu funkce abort().

from bottle import route, abort
@route('/restricted')
def restricted():
  abort(401, "Promiň, ale sem nesmíš.")

`--> stáhnout

Příklad

@error(404)
def notFound(error):
  r='<h1>'+error.status+'</h1>'
  r+='<p>Sorry. Tady nic není</p><hr />'
  r+='<p>'+error.body+'</p>'
  return r

@route('/nic')
def nic():
  abort(404,'bbbbeeeeeeeeeee')

`--> stáhnout

Vyzkoušejte si rozdíl v chování pro adresu /nic a /nejakablbost_nmfioewkwfjweioq

Přesměrování

Funkce redirect() vyvolá status 303 See Other a přesměruje požadavek na jinou stránku.

from bottle import redirect
@route('/spatna/url')
def wrong():
  redirect("/spravna/url")

`--> stáhnout

HTTP hlavička posílaná klientem

Všechny HTTP hlavičky zaslané klientem (např. Referer, Agent or Accept-Language) jsou dostupné ve slovníkovém objektu request.headers.

@get('/req')
def req():
  r='<pre>'
  for k in request.headers.keys() :
    r += k+':'+request.headers[k]+'\n'
  r+='</pre>'
  return r

`--> stáhnout

HTTP hlavička odpovědi a výchozí kódování

Pokud chceme zasáhnou do HTTP hlavičky, kterou naše aplikace odesílá, použijeme objekt Response.

@route('/wiki/<page>')
def wiki(page):
  response.set_header('Content-Language', 'en')
  ...

`--> stáhnout

Pokud má hlavička obsahovat více stejnojmenných polí použijeme kromě metody .set_header() také metodu add_header.().

....
response.set_header('Set-Cookie', 'name=value')
response.add_header('Set-Cookie', 'name2=value2')
....

`--> stáhnout

Výchozí kódování

Změna výchozího kódování se děje pomocí pole Content-Type. Výchozí hodnotu:

Content-Type: text/html; charset=UTF-8

... je možné změnit pomocí Response.content_type nebo přímo pomocí Response.charset:

from bottle import response
@route('/iso')
def get_iso():
  response.charset = 'ISO-8859-15'
  return u'This will be sent with ISO-8859-15 encoding.'

@route('/latin9')
def get_latin():
  response.content_type = 'text/html; charset=latin9'
  return u'ISO-8859-15 is also known as latin9.'

`--> stáhnout

WSGI/CGI prostředí

Některé informace se WSGI/CGI programu předávájí pomocí proměnných prostředí. Je to například REQUEST_METHOD nebo REMOTE_ADDR.

@route('/my_ip')
def show_ip():
  ip = request.environ.get('REMOTE_ADDR')
  # or ip = request.get('REMOTE_ADDR')
  # or ip = request['REMOTE_ADDR']
  return template("Your IP is: {{ip}}", ip=ip)

`--> stáhnout

nebo

@get('/env')
def env():
  r='<pre>'
  for k in request.environ.keys() :
    r += '<strong>'+k+'</strong>:'+str(request.environ[k])+'\n\n'
  r+='</pre>'
  return r

`--> stáhnout

Cookies

Cookie je pojmenovaný kus textu uložené ve webovém prohlížeče. Cookie si můžeme vyžádat přes request.get_cookie() a nastavit nové cookies pomocí response.set_cookie():

@route('/hello')
def hello_again():
  if request.get_cookie("visited"):
    return "Vítej zpět! Je jezké, že jsi zase přišel"
  else:
    response.set_cookie("visited", "yes")
    return "Nazdar! Vítam tě tu."

`--> stáhnout

Metoda response.set_cookie() přijímá řadu dalších pojmenovaných argumentů, které řídí život a chování souborů cookie. Některé z nejběžnějších nastavení jsou popsány v následující tabulce:

max_age    Platnost cookie v sekundách. (default: None)
expires Expirace: datetime objekt nebo UNIX timestamp. (default: None)
domain Doména pro kterou cookie platí (default: aktuální doména).
path Limituje cookie pro určitou cestu (default: /).
secure Limituje cookie pro HTTPS spojení (default: off).
httponly Zabrání Jabascriptu na straně klienta ve čtení cookie (default: off).

Pokud není nastaven expires ani max_age, cookie vyprší na konci relace prohlížeče.

Dále byste měli vzít v úvahu:

| navigace |


Další odkazy na dokumentaci

| navigace |

Licence Creative Commons Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS! Antispam.er.cz Blog: Tlapicka.net