Tyto stránky již nejsou udržovány. Obsah je postupně přesouván/aktualizován na adrese chytrosti.marrek.cz.

56/146

Počítačové sítě a komunikační technika:
Harmonická analýza
Harmonická analýza -- složky
Harmonická analýza -- cvičení
Amplitudová modulace
Frekvenční modulace
Vzorkování
Aliasing
Kvantování
Číslicové zpracování signálů
Komunikace pomocí optických vláken I
Komunikace pomocí optických vláken II
Komunikace pomocí optických vláken III
Komunikace pomocí optických vláken IV
Optické zdroje a detektory
Metalické vedení -- primární a sekundární parametry
Metalické vedení -- zakončovací impedance
Stojaté vlnění
Šíření elektromagnetických vln
Parametry antén
Antény
Zdrojové kódování
Ztrátová komprese
Běžně používané souborové formáty
Formát kontejner kodek
Kanálové kódování
Multiplexování
Komunikační model, vrstvy, TCP/IP I
Komunikační model, vrstvy, TCP/IP II
IP adresa
DNS a WHOIS
DNS a WHOIS -- videoukázka
Protokoly TCP a UDP
Vrstvy Internetu — videoukázka
Služby Internetu
E-mail
Šifrování a elektronický podpis I
Šifrování a elektronický podpis II
Šifrování a elektronický podpis — videoukázka
Kódování textu
Kódování čísel
Úvod do Linuxu
Zpracování příkazového řádku
Základní příkazy
Přístupová práva
Vstupy, výstupy, přesměrování
Procesy
Procesy bez přihlášení
Počáteční nastavení
Základy skriptování
Shell -- test
Instalace software a nastavení sítě
Secure Shell I
Secure Shell II
Webový server
Python jako motor webu -- CGI
Python jako motor webu -- formuláře
Python jako motor webu -- Bottle I
Python jako motor webu -- Bottle II
Bottle -- příklad
Malý poštovní server

PSK3-8

Název školy: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3
Autor: Ing. Marek Nožka
Anotace: Počáteční nastavení příkazového interpretu
Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie
Předmět: Počítačové sítě a komunikační technika (PSK)
Tematická oblast: Operační systém Linux/Unix
Výsledky vzdělávání: Žák umístí do spouštěcích skriptů sadu vlastní aliasů.
Klíčová slova: Linux, Unix, shell, bash, bashrc, PATH
Druh učebního materiálu: Online vzdělávací materiál
Typ vzdělávání: Střední vzdělávání, 4. ročník, technické lyceum
Ověřeno: VOŠ a SPŠE Olomouc; Třída: 4L
Zdroj: Vlastní poznámky, Vilém Vychodil: Linux Příručka českého uživatele

Počáteční nastavení příkazové interpretu

Obsah:

 1. Login shell
 2. Interaktivní shell
 3. ~/.profile
 4. ~/.bashrc

Login shell

Shell, který se spustí při přihlášení se nazývá login shell. Je to například shell, který získá uživatel po přihlášení na textovou konzolu nebo po přihlášení na vzdálený systém pomocí služby SSH.

Každý jiný shell, který nebyl spuštěn systémem automaticky po přihlášení (například jednotlivá okna grafického terminálu) není login shell. Vynutit spuštění login shell-u lze pomocí parametru -l.

$ bash -l

Interaktivní shell

Shell může být spuštěn buď interaktivně -- uživatel s ním komunikuje, nebo jako interpret skriptu. Při interaktivní práci většinou požadujeme jiné chování příkazového interpretu než při spuštění skriptu.

Uživatel může například při interaktivní práci používat sadu "vychytávek", aliasů a funkcí, které by při spuštění ve skriptu způsobily nepředvídané chování.


Příkazový interpret Bash se chová následovně:

~/.profile

Soubor ~/.profile může typicky vypadat například takto:

  1 # ~/.profile: executed by the command interpreter for login shells.
  2 # This file is not read by bash(1), if ~/.bash_profile or ~/.bash_login
  3 # exists.
  4 # see /usr/share/doc/bash/examples/startup-files for examples.
  5 # the files are located in the bash-doc package.
  6 
  7 # the default umask is set in /etc/profile; for setting the umask
  8 # for ssh logins, install and configure the libpam-umask package.
  9 #umask 022
 10 
 11 # if running bash
 12 if [ -n "$BASH_VERSION" ]; then
 13   # include .bashrc if it exists
 14   if [ -f "$HOME/.bashrc" ]; then
 15    . "$HOME/.bashrc"
 16   fi
 17 fi
 18 
 19 # set PATH so it includes user's private bin if it exists
 20 if [ -d "$HOME/bin" ] ; then
 21   PATH="$HOME/bin:$PATH"
 22 fi

`--> stáhnout

~/.bashrc

Soubor ~/.bashrc slouží pro počáteční nastavení interaktivního shellu. Jako příklad uvedeme výchozí ~/.bashrc z Linuxové distribuce Debian Jessie.

  1 # ~/.bashrc: executed by bash(1) for non-login shells.
  2 # see /usr/share/doc/bash/examples/startup-files (in the package bash-doc)
  3 # for examples
  4 
  5 # If not running interactively, don't do anything
  6 case $- in
  7   *i*) ;;
  8    *) return;;
  9 esac
 10 
 11 # don't put duplicate lines or lines starting with space in the history.
 12 # See bash(1) for more options
 13 HISTCONTROL=ignoreboth
 14 
 15 # append to the history file, don't overwrite it
 16 shopt -s histappend
 17 
 18 # for setting history length see HISTSIZE and HISTFILESIZE in bash(1)
 19 HISTSIZE=1000
 20 HISTFILESIZE=2000
 21 
 22 # check the window size after each command and, if necessary,
 23 # update the values of LINES and COLUMNS.
 24 shopt -s checkwinsize
 25 
 26 # If set, the pattern "**" used in a pathname expansion context will
 27 # match all files and zero or more directories and subdirectories.
 28 #shopt -s globstar
 29 
 30 # make less more friendly for non-text input files, see lesspipe(1)
 31 #[ -x /usr/bin/lesspipe ] && eval "$(SHELL=/bin/sh lesspipe)"
 32 
 33 # set variable identifying the chroot you work in (used in the prompt below)
 34 if [ -z "${debian_chroot:-}" ] && [ -r /etc/debian_chroot ]; then
 35   debian_chroot=$(cat /etc/debian_chroot)
 36 fi
 37 
 38 # set a fancy prompt (non-color, unless we know we "want" color)
 39 case "$TERM" in
 40   xterm-color) color_prompt=yes;;
 41 esac
 42 
 43 # uncomment for a colored prompt, if the terminal has the capability; turned
 44 # off by default to not distract the user: the focus in a terminal window
 45 # should be on the output of commands, not on the prompt
 46 #force_color_prompt=yes
 47 
 48 if [ -n "$force_color_prompt" ]; then
 49   if [ -x /usr/bin/tput ] && tput setaf 1 >&/dev/null; then
 50  # We have color support; assume it's compliant with Ecma-48
 51  # (ISO/IEC-6429). (Lack of such support is extremely rare, and such
 52  # a case would tend to support setf rather than setaf.)
 53  color_prompt=yes
 54   else
 55  color_prompt=
 56   fi
 57 fi
 58 
 59 if [ "$color_prompt" = yes ]; then
 60   PS1='${debian_chroot:+($debian_chroot)}\[\033[01;32m\]\u@\h\[\033[00m\]:\[\033[01;34m\]\w\[\033[00m\]\$ '
 61 else
 62   PS1='${debian_chroot:+($debian_chroot)}\u@\h:\w\$ '
 63 fi
 64 unset color_prompt force_color_prompt
 65 
 66 # If this is an xterm set the title to user@host:dir
 67 case "$TERM" in
 68 xterm*|rxvt*)
 69   PS1="\[\e]0;${debian_chroot:+($debian_chroot)}\u@\h: \w\a\]$PS1"
 70   ;;
 71 *)
 72   ;;
 73 esac
 74 
 75 # enable color support of ls and also add handy aliases
 76 if [ -x /usr/bin/dircolors ]; then
 77   test -r ~/.dircolors && eval "$(dircolors -b ~/.dircolors)" || eval "$(dircolors -b)"
 78   alias ls='ls --color=auto'
 79   #alias dir='dir --color=auto'
 80   #alias vdir='vdir --color=auto'
 81 
 82   #alias grep='grep --color=auto'
 83   #alias fgrep='fgrep --color=auto'
 84   #alias egrep='egrep --color=auto'
 85 fi
 86 
 87 # some more ls aliases
 88 #alias ll='ls -l'
 89 #alias la='ls -A'
 90 #alias l='ls -CF'
 91 
 92 # Alias definitions.
 93 # You may want to put all your additions into a separate file like
 94 # ~/.bash_aliases, instead of adding them here directly.
 95 # See /usr/share/doc/bash-doc/examples in the bash-doc package.
 96 
 97 if [ -f ~/.bash_aliases ]; then
 98   . ~/.bash_aliases
 99 fi
 100 
 101 # enable programmable completion features (you don't need to enable
 102 # this, if it's already enabled in /etc/bash.bashrc and /etc/profile
 103 # sources /etc/bash.bashrc).
 104 if ! shopt -oq posix; then
 105  if [ -f /usr/share/bash-completion/bash_completion ]; then
 106   . /usr/share/bash-completion/bash_completion
 107  elif [ -f /etc/bash_completion ]; then
 108   . /etc/bash_completion
 109  fi
 110 fi

`--> stáhnout

Soubor už je o něco delší. Nastavují se v něm například:

Barvy
http://www.abclinuxu.cz/clanky/navody/barevny-a-formatovany-text-v-terminalu
http://www.abclinuxu.cz/blog/kenyho_stesky/2013/11/barvicky-v-terminalu-vystupy
linux shell barvy
dircolors
Prompt
Prompt -- výzva se nachází vlevo od kurzoru. Může poskytovat uživateli zajímavé informace. Například aktuální adresář, hostitelské jméno počítače nebo aktuální čas. Informace mohou být přehledné a barevné.
http://www.abclinuxu.cz/clanky/bash-prompt
http://www.linuxsoft.cz/article.php?id_article=748
linux shell prompt
linux barevný prompt
Aliasy
Uživatelé si nejčastěji definují tzv. aliasy pomocí příkazu alias. Takto lze jednoduše vytvářet uživatelské zkratky pro dlouhé příkazy.
alias zkratka=prikaz

Například:

alias ll='ls -lhF'
alias lsmac="ip addr show | grep link.ether | awk '{print \$2}'"
alias du.='du -sh'

alias nazeleno='chmod +x'

alias cdrom='mount /media/cdrom'
alias ucdrom='umount /media/cdrom'
alias ecdrom='eject /media/cdrom'
alias zcdrom='eject -t /media/cdrom'

alias ps.='ps fux'
alias netstat.='netstat -nap --inet --inet6'

`--> stáhnout

| navigace |

Licence Creative Commons Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS! Antispam.er.cz Blog: Tlapicka.net