Tyto stránky již nejsou udržovány. Obsah je postupně přesouván/aktualizován na adrese chytrosti.marrek.cz.

91/281

Počítačové sítě a komunikační technika:
Harmonická analýza
Harmonická analýza -- složky
Harmonická analýza -- cvičení
Amplitudová modulace
Frekvenční modulace
Vzorkování
Aliasing
Kvantování
Číslicové zpracování signálů
Komunikace pomocí optických vláken I
Komunikace pomocí optických vláken II
Komunikace pomocí optických vláken III
Komunikace pomocí optických vláken IV
Optické zdroje a detektory
Metalické vedení -- primární a sekundární parametry
Metalické vedení -- zakončovací impedance
Stojaté vlnění
Šíření elektromagnetických vln
Parametry antén
Antény
Zdrojové kódování
Ztrátová komprese
Běžně používané souborové formáty
Formát kontejner kodek
Kanálové kódování
Multiplexování
Komunikační model, vrstvy, TCP/IP I
Komunikační model, vrstvy, TCP/IP II
IP adresa
DNS a WHOIS
DNS a WHOIS -- videoukázka
Protokoly TCP a UDP
Vrstvy Internetu — videoukázka
Služby Internetu
E-mail
Šifrování a elektronický podpis I
Šifrování a elektronický podpis II
Šifrování a elektronický podpis — videoukázka
Kódování textu
Kódování čísel
Úvod do Linuxu
Zpracování příkazového řádku
Základní příkazy
Přístupová práva
Vstupy, výstupy, přesměrování
Procesy
Procesy bez přihlášení
Počáteční nastavení
Základy skriptování
Shell -- test
Instalace software a nastavení sítě
Secure Shell I
Secure Shell II
Webový server
Python jako motor webu -- CGI
Python jako motor webu -- formuláře
Python jako motor webu -- Bottle I
Python jako motor webu -- Bottle II
Bottle -- příklad
Malý poštovní server

PSK1-12

Název školy: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3
Autor: Ing. Marek Nožka
Anotace: Útlum optických vláken
Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie
Předmět: Počítačové sítě a komunikační technika (PSK)
Tematická oblast: Principy přenosu informací
Výsledky vzdělávání: Žák vypočítá útlum, výkon a hladinu výkonu
Klíčová slova: optická vlákna, útlum, dBm, měrný útlum
Druh učebního materiálu: Online vzdělávací materiál
Typ vzdělávání: Střední vzdělávání, 3. ročník, technické lyceum
Ověřeno: VOŠ a SPŠE Olomouc; Třída: 3L
Zdroj: Vlastní poznámky, Wikipedia, Wikimedia Commons, http://panwiki.panska.cz/

Komunikace pomocí optických vláken III

Obsah:

  1. Útlum
  2. Hladina výkonu

Útlum

Při šíření světla optickým prostředím se část energie v prostředí promění na teplo. Ve vlákně tedy vznikají ztráty, které se vyjadřují pomocí veličiny zvané Útlum:

$$U=10\log\frac{P_1}{P_2}\ [\mathrm{dB; W, W}]$$

Jestliže útlum vztáhneme k délce vlákna dostáváme Měrný útlum.

$$MU=\frac{U}{l}\ [\mathrm{dB\cdot km^{-1}; dB, km}]$$

Okna optických vláken 1

Útlum optických vláken je závislí na vlnové délce. Tuto závislost vidíme na následujícím obrázku.

_
zdroj: http://panwiki.panska.cz/index.php/Optické_vlákno

Pro přenos informací optickým vláknem se používají vlnové délky, které vykazují lokální minimum měrného útlumu. Těmto oblastem se říká okna.

I okno (850 nm)
toto okno se využívá v mnohavidovém šíření. Útlumová charakteristika je zde silně klesající a dosahovaného hodnoty měrného útlumu jsou pro využití v dálkových přenosech příliš vysoké. Díky levným zdrojům záření se přenos využívá u optických přístupových sítí.
II okno (1280 až 1335 nm)
je nejnižším oknem a využívá se pro jednovidový přenos. Typicky dosahovaná hodnota měrného útlumu je $0.35\,\mathrm{dB\cdot km^{-1}}$. Toto okno je využíváno pro dálkové přenosy.
III. okno (1530 až 1565 nm)
okno minimálním měrným útlumem pro standardní křemenné vlákna, typicky $0.19 \div 0.22\,\mathrm{dB \cdot km^{-1}}$. Toto okno je využíváno pro dálkové přenosy.
IV. okno (1565 až 1625 nm)
toto okno se nachází za minimem měrného útlumu. Využívá se ve spojení s III oknem ve WDM přenosech.
V. okno (1335 až 1530 nm)
toto okno je dostupné až od konce 90. let, kdy byly zvládnuty technologie výroby optických vláken natolik, že se ztrácí lokální maximum na 1380 nm. Spojení II. až V. okna vytváří souvislý přenosový kanál o šířce pásma až 50 THz.

Hladina výkonu

Někdy je užitečné neuvádět výkon ve watech ale v decibelech. Decibel je ale jednotka podílu dvou hodnot a proto musí být dána nějaká vztažná hodnota.

$$L_{dBm} = 10 \cdot \log \left( \frac{P}{P_0} \right) \left[\mbox{dBm; W, W}\right]; P_0 = 0.001\,\mbox{W}$$

Vztažnou hodnotou je $P_0=1\mbox{mW}$. A jednotkou je $\mbox{dBm}$ -- decibel nad miliwattem.

Pokud se vstupní a výstupní výkon udává v decibelech a je možné pro výpočet útlumu použít prostý rozdíl:

$$U = L_1-L_2 \left[\mbox{dB; dBm, dBm}\right]$$

Příklad 1

Do optického vlákna vstupuje výkon $P_1=0.25 \cdot 10^{-3}\,\mbox{W}$. Jaká je hladina výkonu nad miliwatem?

$L_1 = -6\,\mathrm{dBm}$

Příklad 2

Z optického vlákna vystupuje výkon o hladině $L_2 = 15\,dBm$. Jaký je výstupní výkon ve wattech?

$P_2 = 31.6\,\mathrm{W}$

Příklad 3

Z optického vlákna vystupuje výkon o hladině $L_2 = -10\,dBm$. Jaký je výstupní výkon ve wattech?

$P_2 = 0.1\,\mathrm{mW}$

Příklad 4

Do optického vlákna vstupuje výkon o hladině $L_1=3\,\mbox{dBm}$ a vystupuje výkon o hladině $L_2 = -4.5\,dBm$. Jaký je útlum optického vlákna?

$U = 7.5\,\mathrm{dB}$

Příklad 5

Do optického vlákna vstupuje výkon $P_1=7.2\,\mbox{mW}$ a výstupu je výkon o hladině $L_2 = -11.5\,dBm$. Jaký je útlum optického vlákna?

$L_1 = 8.57\,\mathrm{dBm}$
$P_2 = 0.0708\,\mathrm{mW}$
$U = 20.07\,\mathrm{dB}$

Příklad 6

Jak dlouhé je optické vlákno z příkladu 5 jeli jeho měrný útlum $MU = 0.58\,\mathrm{dB \cdot km^{-1}}$?

$l = 30.6\,\mathrm{km}$

Příklad 6

Vlákno o měrném útlumu $MU = 0.72\,\mathrm{dB \cdot km^{-1}}$ je dlouhé $l = 16.83\,\mbox{km}$ a vstupuje do něj výkon o hladině $L_1 = 6.3\,\mbox{dBm}$. Jaká je hladina výkonu na výstupu?

$U=12.12\mathrm{dB}$
$P_2=0.262\mathrm{mW}$
$L_2 = -5.82 \,\mathrm{dBm}$

Příklad 7

Vlákno o měrném útlumu $MU = 0.81\,\mathrm{dB \cdot km^{-1}}$ je dlouhé $l = 14.67\,\mbox{km}$ a vstupuje do něj výkon $P_1 = 16.4\,\mbox{mW}$. Jaká je hladina výkonu na výstupu?

$L_1 = 12.15\,\mathrm{dBm}$
$U = 11.88\,\mathrm{dB}$
$L_2 = 0.27 \,\mathrm{dBm}$
$P_2 = 1.064 \,\mathrm{W}$

| navigace |

Licence Creative Commons Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS! Antispam.er.cz Blog: Tlapicka.net