Tyto stránky již nejsou udržovány. Obsah je postupně přesouván/aktualizován na adrese chytrosti.marrek.cz.

133/359

Počítačové sítě a komunikační technika:
Harmonická analýza
Harmonická analýza -- složky
Harmonická analýza -- cvičení
Amplitudová modulace
Frekvenční modulace
Vzorkování
Aliasing
Kvantování
Číslicové zpracování signálů
Komunikace pomocí optických vláken I
Komunikace pomocí optických vláken II
Komunikace pomocí optických vláken III
Komunikace pomocí optických vláken IV
Optické zdroje a detektory
Metalické vedení -- primární a sekundární parametry
Metalické vedení -- zakončovací impedance
Stojaté vlnění
Šíření elektromagnetických vln
Parametry antén
Antény
Zdrojové kódování
Ztrátová komprese
Běžně používané souborové formáty
Formát kontejner kodek
Kanálové kódování
Multiplexování
Komunikační model, vrstvy, TCP/IP I
Komunikační model, vrstvy, TCP/IP II
IP adresa
DNS a WHOIS
DNS a WHOIS -- videoukázka
Protokoly TCP a UDP
Vrstvy Internetu — videoukázka
Služby Internetu
E-mail
Šifrování a elektronický podpis I
Šifrování a elektronický podpis II
Šifrování a elektronický podpis — videoukázka
Kódování textu
Kódování čísel
Úvod do Linuxu
Zpracování příkazového řádku
Základní příkazy
Přístupová práva
Vstupy, výstupy, přesměrování
Procesy
Procesy bez přihlášení
Počáteční nastavení
Základy skriptování
Shell -- test
Instalace software a nastavení sítě
Secure Shell I
Secure Shell II
Webový server
Python jako motor webu -- CGI
Python jako motor webu -- formuláře
Python jako motor webu -- Bottle I
Python jako motor webu -- Bottle II
Bottle -- příklad
Malý poštovní server

PSK1-10

Název školy: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3
Autor: Ing. Marek Nožka
Anotace: Ukázka fyzikálních principů, na kterých stojí přenos dat optickými vlákny
Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie
Předmět: Počítačové sítě a komunikační technika (PSK)
Tematická oblast: Principy přenosu informací
Výsledky vzdělávání: Žák objasňuje fyzikální základy přenosu dat optickým vláknem
Klíčová slova: geometrická optika, odraz a lom světla
Druh učebního materiálu: Online vzdělávací materiál
Typ vzdělávání: Střední vzdělávání, 3. ročník, technické lyceum
Ověřeno: VOŠ a SPŠE Olomouc; Třída: 3L
Zdroj: Vlastní poznámky, youtube ,http://www.kof.zcu.cz/st/dp/horsky/html/2fotony.html

Komunikace pomocí optických vláken I

Obsah:

  1. Úvodem...
  2. Důvody použití
  3. Zákon lomu a odrazu
  4. Úplný (totální) odraz

Úvodem...

Optické vlákno (1) je tenké vlákno z čistého křemičitého skla ($\mathrm{SiO_2}$) nebo z průhledného plastu, které je schopné přenášet po své délce světelné záření, a to i na značné vzdálenosti.

V dnešní době nachází optická vlákna využití zejména v telekomunikacích (tvoří naprostou většinu dálkových telekomunikačních sítí a brzy se rozšíří i do místních sítí) a v medicíně, ale jejich využití se rychle rozšiřuje i do jiných oblastí lidské činnosti (např automobilový průmysl).

Světlo, které se používá pro přenos informací optickým vláknem je stejné fyzikální podstaty jako radiová vlna. Rozdíl je ve frekvenci. Světlo je elektromagnetická vlna o velmi vysoké frekvenci.

Vlnová délka záleží na rychlosti šíření vlny a její frekvenci:
$$\lambda = \mathrm{\frac{v}{f} [m; m\cdot s^{-1}, Hz]}$$
Poměr rychlosti šíření světla ve vakuu a rychlosti šíření světla v daném
prostředí se nazývá index lomu:
$$\mathrm{n=\frac{c}{v} [-; m\cdot s^{-1}, m\cdot s^{-1}]}$$
Světlo se ve vakuu šíří rychlostí:
$$\mathrm{c = 299,792,458\,m\cdot s^{-1}\ \dot=\ 3\cdot10^8\,m \cdot s^{-1}}$$
Energie fotonu je dána vztahem:
$$E = h \cdot f\ [J, J\cdot s, Hz]$$
kde $h$ je Planckova konstanta $$h = 6,626\,068\,96(33)\cdot 10^{-34}\, \mathrm{J\cdot s}$$

Pro přenos informací optickým vláknem se používá infračervené světlo. V pásmu asi od 800 nm až 1600 nm to odpovídá frekvenci asi 300 THz.

_
zdroj: http://www.kof.zcu.cz/st/dp/horsky/html/2fotony.html

Důvody použití

Optická vlákna mají oproti "klasickému" metalickému vedení koaxiálním kabelem několik zásadních výhod:

Zákon lomu a odrazu

Světlo se šíří optickým vláknem na základě jeho odrazu a lomu. Jestliže světlo dopadá na rozhraní dvou prostředí s rozdílným indexem lomu, dochází k jeho odrazu a lomu.

Úhel dopadu a úhel odrazu se měří vždy ne k rozhraní prostředí, ale ke kolmici k rozhraní prostředí.

_
Při odrazu
se úhel odrazu vždy rovná úhlu dopadu:
$$\alpha_D = \alpha_O$$
Při lomu
se světlo láme ke kolmici jestliže prochází z prostředí opticky řidšího do hustšího
se světlo láme od kolmice jestliže prochází z prostředí opticky hustšího do řidšího
$$n_1 \sin \alpha_D = n_2 \sin \alpha_L$$
Několik ukázkových obrázků:

Úplný (totální) odraz

_

Jestli-že prochází světlo s prostředí opticky hustšího do řidšího láme se od kolmice. Pokud budeme postupně zvětšovat úhel, pod kterým paprsek dopadá, dospějeme do stavu, kdy bude (podle zákona lomu) úhel lomu 90°. Tento úhel dopadu se označuje jako mezní úhel.

$$n_1 \sin \alpha_D = n_2 \sin \alpha_L$$ $$n_1 \sin \alpha_D = n_2 \sin \frac{\pi}{2}$$ $$n_1 \sin \alpha_D = n_2 \cdot 1$$ $$\sin \alpha_D = \frac{n_2}{n_1} $$ $$ \alpha_m = \arcsin\frac{n_2}{n_1} $$

V tomto stavu se žádné světlo neláme a jen se odráží. Proto se tento jev označuje jako úplný odraz.

Opět malá demonstrace:

Optické vlákno je tvořeno z jádra a pláště. Jádro má větší optickou hustotu. Světlo ve vláknu zůstává díky úplnému odrazu:

_
zdroj: http://panwiki.panska.cz/index.php/Optické_vlákno

| navigace |


Bibliography

[1] http://panwiki.panska.cz/index.php/Optické_vlákno

Licence Creative Commons Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS! Antispam.er.cz Blog: Tlapicka.net