Tyto stránky již nejsou udržovány. Obsah je postupně přesouván/aktualizován na adrese chytrosti.marrek.cz.

790/1636

Počítačové sítě a komunikační technika:
Harmonická analýza
Harmonická analýza -- složky
Harmonická analýza -- cvičení
Amplitudová modulace
Frekvenční modulace
Vzorkování
Aliasing
Kvantování
Číslicové zpracování signálů
Komunikace pomocí optických vláken I
Komunikace pomocí optických vláken II
Komunikace pomocí optických vláken III
Komunikace pomocí optických vláken IV
Optické zdroje a detektory
Metalické vedení -- primární a sekundární parametry
Metalické vedení -- zakončovací impedance
Stojaté vlnění
Šíření elektromagnetických vln
Parametry antén
Antény
Zdrojové kódování
Ztrátová komprese
Běžně používané souborové formáty
Formát kontejner kodek
Kanálové kódování
Multiplexování
Komunikační model, vrstvy, TCP/IP I
Komunikační model, vrstvy, TCP/IP II
IP adresa
DNS a WHOIS
DNS a WHOIS -- videoukázka
Protokoly TCP a UDP
Vrstvy Internetu — videoukázka
Služby Internetu
E-mail
Šifrování a elektronický podpis I
Šifrování a elektronický podpis II
Šifrování a elektronický podpis — videoukázka
Kódování textu
Kódování čísel
Úvod do Linuxu
Zpracování příkazového řádku
Základní příkazy
Přístupová práva
Vstupy, výstupy, přesměrování
Procesy
Procesy bez přihlášení
Počáteční nastavení
Základy skriptování
Shell -- test
Instalace software a nastavení sítě
Secure Shell I
Secure Shell II
Webový server
Python jako motor webu -- CGI
Python jako motor webu -- formuláře
Python jako motor webu -- Bottle I
Python jako motor webu -- Bottle II
Bottle -- příklad
Malý poštovní server

PSK3-5

Název školy: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3
Autor: Ing. Marek Nožka
Anotace: Standardní vstup, výstup a jejich přesměrování
Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie
Předmět: Počítačové sítě a komunikační technika (PSK)
Tematická oblast: Operační systém Linux/Unix
Výsledky vzdělávání: Žák přesměrovává vstupy/výstupy z/do souboru, používá roury
Klíčová slova: Linux, Unix, shell, roura, pipe, stdin, stdout, stderr
Druh učebního materiálu: Online vzdělávací materiál
Typ vzdělávání: Střední vzdělávání, 4. ročník, technické lyceum
Ověřeno: VOŠ a SPŠE Olomouc; Třída: 4L
Zdroj: Vlastní poznámky, Vilém Vychodil: Linux Příručka českého uživatele

Přesměrování vstupu a výstupu

Obsah:

 1. Vstup a výstup
 2. Přesměrování výstupu do souboru
 3. Přesměrování vstupu ze souboru
 4. Roury

Vstup a výstup

Jedním ze základních stavebních kamenů operačního sytému Unix je následující přístup:

V Unixu má každý proces (program) standardní vstup stdin, standardní výstup stdout a standardní chybový výstup stderr. Vstup standardně čte z klávesnice vždy, když uživatel stiskne klávesu Enter. Výstup a chybový výstup se během běhu programu vypisuje na terminál, tedy na obrazovku.

$ wc 
Mily studente,

dnes se ucime o OS Unix
Hezky den
^D
>>>>  4   10   50

Například program wc čte text zadaný z klávesnice a po jeho ukončení (klávesová zkratka Ctrl+D vkládá znak konce souboru) vypíše počet znaků, slov a řádků.

Všechny programy ale nutně nemusí stdin používat. Například program ls, který vypisuje obsah adresáře žádný standardní vstup nečte.

Přesměrování výstupu do souboru

Výstup každého programu je možné přesměrovat do souboru pomocí metaznaku >:

>SOUBOR    standardní výstup je přesměrován do souboru
>>SOUBOR standardní výstup je připojen na konec souboru
2>SOUBOR standardní chybový výstup je přesměrován do souboru
2>>SOUBOR standardní chybový výstup je připojen na konec souboru
&>SOUBOR oba standardní výstupy jsou přesměrovány do souboru

Například:

$ ls . blah
>>>>ls: nelze přistoupit k blah: Adresář nebo soubor neexistuje
>>>>.:
>>>>index.pl inout.ditaa inout.png 

Program vypíše obsah aktuálního adresáře a adresáře blah. Protože ale adresář blah neexistuje program vypíše na chybový výstup chybové hlášení.

Nyní výstup přesměrujeme do souboru obsah.txt. Chybové hlášení je stále vidět na terminálu (obrazovce), ale výpis adresáře se provedl do souboru:

$ ls . blah >obsah.txt
>>>>ls: nelze přistoupit k blah: Adresář nebo soubor neexistuje

Jestliže přesměrujeme do souboru pouze chybový výstup, situace se otočí:

$ ls . blah 2>chyba.txt
>>>>.:
>>>>index.pl inout.ditaa inout.png 

Obsah souboru můžeme vypsat pomocí příkazu cat:

$ cat obsah.txt chyba.txt
>>>>.:
>>>>index.pl
>>>>inout.ditaa
>>>>inout.png
>>>>obsah.txt
>>>>/bin/ls: nelze přistoupit k blah: Adresář nebo soubor neexistuje

Při přesměrování lze místo jména SOUBORu použít souborový deskriptor. Ten se zadává ve formátu &CISLO, kde CISLO označuje deskriptor.

deskriptor   význam
0 standardní vstup
1 standardní výstup
2 standardní chybový výstup

Příkaz:

$ ls . blah >>vystup.txt 2>&1

Přesměruje standardní výstup na konec souboru a zároveň přesměruje chybový výstup na standardní výstup, takže se v souboru vystup.txt objeví stdout(1) i stderr(2).

Přesměrování vstupu ze souboru

Vstup programu lze přesměrovat pomocí metaznaku <. Proces (program) potom nebude číst vstupní data z klávesnice ale ze souboru.

Jako příklad si uvedeme krátký program v jazyce Python, který provede součet všech čísel zadaných na vstup.

  1 #!/usr/bin/python
  2 # -*- coding: utf8 -*-
  3 # Soubor: soucet.py
  4 # Licence: GNU/GPL 
  5 # Popis:  Program provede součet všech čísel, které přečte z stdin
  6 ############################################################################
  7 import sys
  8 from sys import stdin, stdout, stderr
  9 ############################################################################
 10 soucet=0
 11 while True:
 12   try:
 13     line = raw_input()
 14     cisla = line.split()
 15     for c in cisla:
 16       c=float(c)
 17       soucet+=c
 18   except EOFError:
 19     print soucet
 20     exit(0)
 21   except KeyboardInterrupt:
 22     stderr.write("Program prerusen uzivatelem\n")
 23     exit(1)
 24   except:
 25     stderr.write("ERROR: '{}' neni cislo\n".format(c))
 26     exit(2)

`--> stáhnout

./soucet.py
1 2 3
4 5 
>>>>15.0

Čísla, která se mají sečíst můžeme zapsat do souboru sectito.txt:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 
73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

`--> stáhnout

Potom stačí jednoduše zavolat:

./soucet.py <sectito.txt
>>>>5050.0

Roury

Často je velice užitečné spojit dva programy a výstup jednoho přesměrovat na vstup druhého. Slouží k tomu mechanizmus, který se označuje jako roura (pipe). Pro zřetězení několika programů pomocí roury se používá metaznak |.

ls *.txt | wc -l
>>>> 15

Výstup programu ls je přesměrován na vstup programu wc, který počítá řádky. Výsledkem je tedy počet souborů s příponou .txt.

Takto lze spojovat do kolony i více programů. Například:

ls -l *.png | cut -d ' ' -f 5,10 | sort -n 
>>>>3674 roura.png
>>>>3842 wc.png
>>>>5091 oba.png
>>>>5123 blah.png
>>>>5909 obsah.png
>>>>5947 chyba.png
>>>>6417 inout.png

Program ls podrobně vypíše soubory s příponou .png, program cut vybere z výpisu jen dva sloupce a program sort je seřadí podle velikosti.

Rouru není možné použít vždy. Je to například pokud spolu chtějí komunikovat dva procesy, které spouští vždy jiný uživatel. V těchto případech je možné použít pojmenovanou rouru. Tu je třeba nejprve vytvořit a poté je možné s ní pracovat jako by to byl soubor.

$ mkfifo /tmp/mojetrubka
$ chmod a+r /tmp/mojetrubka
$ ls -l *.png | cut -d ' ' -f 5,10 >/tmp/mojetrubka

Jiný uživatel potom může z roury číst

$ sort -n </tmp/mojetrubka

| navigace |

Licence Creative Commons Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS! Antispam.er.cz Blog: Tlapicka.net