Tyto stránky již nejsou udržovány. Obsah je postupně přesouván/aktualizován na adrese chytrosti.marrek.cz.

1/1

Počítačové sítě a komunikační technika:
Harmonická analýza
Harmonická analýza -- složky
Harmonická analýza -- cvičení
Amplitudová modulace
Frekvenční modulace
Vzorkování
Aliasing
Kvantování
Číslicové zpracování signálů
Komunikace pomocí optických vláken I
Komunikace pomocí optických vláken II
Komunikace pomocí optických vláken III
Komunikace pomocí optických vláken IV
Optické zdroje a detektory
Metalické vedení -- primární a sekundární parametry
Metalické vedení -- zakončovací impedance
Stojaté vlnění
Šíření elektromagnetických vln
Parametry antén
Antény
Zdrojové kódování
Ztrátová komprese
Běžně používané souborové formáty
Formát kontejner kodek
Kanálové kódování
Multiplexování
Komunikační model, vrstvy, TCP/IP I
Komunikační model, vrstvy, TCP/IP II
IP adresa
DNS a WHOIS
DNS a WHOIS -- videoukázka
Protokoly TCP a UDP
Vrstvy Internetu — videoukázka
Služby Internetu
E-mail
Šifrování a elektronický podpis I
Šifrování a elektronický podpis II
Šifrování a elektronický podpis — videoukázka
Kódování textu
Kódování čísel
Úvod do Linuxu
Zpracování příkazového řádku
Základní příkazy
Přístupová práva
Vstupy, výstupy, přesměrování
Procesy
Procesy bez přihlášení
Počáteční nastavení
Základy skriptování
Shell -- test
Instalace software a nastavení sítě
Secure Shell I
Secure Shell II
Webový server
Python jako motor webu -- CGI
Python jako motor webu -- formuláře
Python jako motor webu -- Bottle I
Python jako motor webu -- Bottle II
Bottle -- příklad
Malý poštovní server

PSK1-15

Název školy: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3
Autor: Ing. Marek Nožka
Anotace: Primární a sekundární parametry metalického vedení
Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie
Předmět: Počítačové sítě a komunikační technika (PSK)
Tematická oblast: Principy přenosu informací
Výsledky vzdělávání: Žák ukazuje rozložení elmag. vlny na vedení
Klíčová slova: metalické vedení, primární a sekundární parametry
Druh učebního materiálu: Online vzdělávací materiál, animace, program
Typ vzdělávání: Střední vzdělávání, 3. ročník, technické lyceum
Ověřeno: VOŠ a SPŠE Olomouc; Třída: 3L
Zdroj: Vlastní poznámky

Metalické vedení

Obsah:

  1. Úvod
  2. Primární parametry vedení
  3. Sekundární parametry vedení

_
Na obrázku je Koaxiální kabel.

Úvod

Dá se říct, že metalické vedení je elektromagnetické vlny totéž jako optické vlákno pro světlo. To znamená, že vedení vytváří prostředí, kterým se elmag. vlna šíří a do kterého je uzavřena do té míry, že se ohýbá spolu s vedením.

Důležité je pochopit, že vedením se šíří elektromagnetické vlnění. A projevují se zde všechny vlastnosti vln, stejně jako například u zvuku. Každá vlna má svou vlnovou délku, která je dána frekvenci a rychlostí šíření vlny daným prostředím.

$$\lambda = \mathrm{\frac{v}{f} [m; m\cdot s^{-1}, Hz]}$$

Vlnění má jednu velice důležitou vlastnost: Vlnění dokáže přenášet energii.


vlna.mp4

Podstatou vlnění je kmitání jednotlivých bodů prostředí.

Z pohledu popisu vedení je podstatné v jakém poměru jsou rozměry vedení a vlnová délka vlny.

Při nízkých frekvencích je vlnová délka většinou mnohem větší než jsou rozměry obvodu. V takových případech předpokládáme, že v celém obvodu je v jednom časovém okamžiku stejné napětí a stejný proud

Nenechme se ale zmást pojmem nízká frekvence. Například elektrorozvodná síť používá kmitočet 50 Hz. Tomu odpovídá vlnová délka 6000 km. To je opravdu poměrně dlouhá vlna a proto při řešení běžných střídavých obvodů nemusíme o vlnění nic vědět.

Pokud ale budeme řešit přenos energie z elektrárny do domácnosti, kde se délky vedení pohybují řádově ve stovkách km (To je srovnatelné s délkou vlny), budeme muset počítat s tím, že ve stejném časovém okamžiku je v elektrárně jiné napětí než ve spotřebiči a k celému problému musíme přistupovat zcela jinak -- jako k elektro(magnetickému) vedení.

Pokud je totiž vlnová délka srovnatelná s rozměry obvodu, je v jednom časovém okamžiku v různých částech obvodu různé napětí a různý proud -- tak jak se na dráty natáhne elmag. vlna.

Primární parametry vedení

Vedení je tvořeno soustavou dvou vodičů, které ideálně mají po celé délce stejné vlastnosti a konstantní geometrické uspořádání. Také vlastnosti dielektrika, které je v prostoru mezi vodiči se po celé délce nemění.

Pro popis vlastností vedení používáme náhradní schema pro jeden elementární (velmi krátký) úsek vedení.

Cele vedení je potom složeno z těchto elementárních úseků, které jsou zapojeny za sebou.

$\mathrm{R_0 [\Omega \cdot m^{-1}]}$ odpor vodičů vedení na jednotku délky
$\mathrm{L_0 [H \cdot m^{-1}]}$ indukčnost vodičů vedení na jednotku délky
$\mathrm{G_0 [S \cdot m^{-1}]}$ vodivost mezi oběma vodiči na jednotku délky
$\mathrm{C_0 [F \cdot m^{-1}]}$ kapacita mezi oběma vodiči na jednotku délky

Sekundární parametry vedení

Primární parametry popisují vedení, ale jsou nevhodné pro praktické výpočty. Proto se zavádí vlnová impedance a konstanta šíření.

Vlnová impedance

Představuje (podle Ohmova zákona) poměr mezi napětí a proudem v každém místě vedení. (Tento pohled je hodně zjednodušený později jej upřesníme.)

$$\mathrm{Z_V = \sqrt{\frac{R_0+j\omega L_0}{G_0+j\omega C_0}}~~~~[\Omega; \Omega, H, S, F] }$$

Konstanta šíření

Konstanta šíření popisuje ztráty v prostředí.

$$\mathrm{\gamma = \sqrt{(R_0+j\omega L_0)(G_0+j\omega C_0)}~~~~[m^{-1}; \Omega, H, S, F]}$$

Reálná část konstanty šíření se nazývá měrný útlum $\beta$. Imaginární část se nazývá měrný posuv (fázová konstanta) $\alpha$.

$$\gamma = \beta +j \alpha$$

Měrný útlum $\beta$ popisuje pokles amplitudy vlny v závislosti na vzdálenosti od zdroje.

$$\mathrm{U=U_m}e^{-\beta \mathrm{x}}~~~~[\mathrm{V,V,m^{-1},m}]$$


Zdrojové soubory obrázků/videí:
vlna.py
vlna.mp4
vlna_utlum.py
vlna_utlum.mp4
utlum.py

| navigace |

Licence Creative Commons Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS! Antispam.er.cz Blog: Tlapicka.net