Tyto stránky již nejsou udržovány. Obsah je postupně přesouván/aktualizován na adrese chytrosti.marrek.cz.

149/371

Počítačové sítě a komunikační technika:
Harmonická analýza
Harmonická analýza -- složky
Harmonická analýza -- cvičení
Amplitudová modulace
Frekvenční modulace
Vzorkování
Aliasing
Kvantování
Číslicové zpracování signálů
Komunikace pomocí optických vláken I
Komunikace pomocí optických vláken II
Komunikace pomocí optických vláken III
Komunikace pomocí optických vláken IV
Optické zdroje a detektory
Metalické vedení -- primární a sekundární parametry
Metalické vedení -- zakončovací impedance
Stojaté vlnění
Šíření elektromagnetických vln
Parametry antén
Antény
Zdrojové kódování
Ztrátová komprese
Běžně používané souborové formáty
Formát kontejner kodek
Kanálové kódování
Multiplexování
Komunikační model, vrstvy, TCP/IP I
Komunikační model, vrstvy, TCP/IP II
IP adresa
DNS a WHOIS
DNS a WHOIS -- videoukázka
Protokoly TCP a UDP
Vrstvy Internetu — videoukázka
Služby Internetu
E-mail
Šifrování a elektronický podpis I
Šifrování a elektronický podpis II
Šifrování a elektronický podpis — videoukázka
Kódování textu
Kódování čísel
Úvod do Linuxu
Zpracování příkazového řádku
Základní příkazy
Přístupová práva
Vstupy, výstupy, přesměrování
Procesy
Procesy bez přihlášení
Počáteční nastavení
Základy skriptování
Shell -- test
Instalace software a nastavení sítě
Secure Shell I
Secure Shell II
Webový server
Python jako motor webu -- CGI
Python jako motor webu -- formuláře
Python jako motor webu -- Bottle I
Python jako motor webu -- Bottle II
Bottle -- příklad
Malý poštovní server

PSK3-9

Název školy: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3
Autor: Ing. Marek Nožka
Anotace: Základy skriptování v unixovém shellu
Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie
Předmět: Počítačové sítě a komunikační technika (PSK)
Tematická oblast: Operační systém Linux/Unix
Výsledky vzdělávání: Žák vytvoří jednoduchý skript pro příkazové prostředí
Klíčová slova: Linux, Unix, shell, bash, skript
Druh učebního materiálu: Online vzdělávací materiál
Typ vzdělávání: Střední vzdělávání, 4. ročník, technické lyceum
Ověřeno: VOŠ a SPŠE Olomouc; Třída: 4L
Zdroj: Vlastní poznámky, Vilém Vychodil: Linux Příručka českého uživatele

Základy skriptování

Obsah:

 1. Hlavička
 2. Příkaz . (tečka)
 3. Poznámky
 4. Přebírání parametrů (argumentů)
 5. Návratová hodnota
 6. Funkce
 7. Podmínky cykly
 8. Standardní vstup s těla skriptu

Unixový shell se dá použít nejen pro interaktivní práci, ale i jako programovací jazyk. Jednotlivé příkazy můžeme zapsat do souboru a tento soubor nechat interpretovat příkazovým interpretem. Tento soubor je potom označován jako skript nebo shellový skript.

Hlavička

Aby bylo možné skript jednoduše spouštět je nutné opatřit ho hlavičkou: První řádek začíná dvojicí znaků #! a pokračuje cestou k příkazovému interpretu:

#!/bin/bash

`--> stáhnout

Tento mechanizmus je zcela obecný a uplatní se stejně i pro skripty v jiný jazycích. Například pro programovací jazyk Python by hlavička mohla vypadat takto:

#!/usr/bin/python

`--> stáhnout

Aby se skript choval jako každý jiný program je jeho správná hlavička podmínkou nutnou nikoli postačující. Skript musí být spustitelný1 a musí být umístěn tak, aby ho příkazový interpret našel. Pokud je vše toto splněno může ho uživatel spouštět, jako by to byla běžná součást sytému.

$ mujSkript.sh

Příkaz . (tečka)

Ano . je opravdu příkaz. Výše popsaný způsob spouštění má za následek, že námi vytvořený skript je spuštěn v podřízeném shell-u. To mimo jiné znamená, že změny provedené v proměnných prostředí nebudou po dokončení skriptu viditelné. Použijeme-li příkaz:

$ . soubor

...bude shell postupně číst soubor a jednotlivé příkazy vykonávat v aktuálním shellu. Výsledek bude stejný jako kdyby uživatel zadával příkazy rovnou v interaktivním prostředí.

Poznámky

Poznámky se zapisují za znak #. Vše od znaku # do konce řádku je interpretem ignorováno.

Přebírání parametrů (argumentů)

Skriptům lze stejně jako programům předávat parametry. Ty jsou uvnitř skriptu dostupné po mocí speciálních proměnných.

$0   jméno skriptu
$1 první parametr
$2 druhý parametr
$n n-tý parametr, n nabývá hodnoty 1 až 9
${n} libovolný n-tý parametr
$# číslo posledního parametru
$* seznam všech parametrů -- stejné jako "$1 $2 $3 ..."
$@ seznam všech parametrů -- stejné jako "$1" "$2" "$3" ...

Příkaz shift N vymaže prvních N parametrů a posune význam proměnných $n a ${n}

  1 #!/bin/bash
  2 # Soubor:  mujSkript.sh
  3 # Popis:  Ukázka předávání parametrů
  4 ############################################################
  5 
  6 echo Jmenuji se: $0
  7 echo Parametry: $@
  8 echo první: $1
  9 echo třetí: ${3}
 10 
 11 shift 3
 12 echo ">>> první 3 parametry byli vymazány"
 13 echo Parametry: $@
 14 

`--> stáhnout

$ ./mujSkript.sh toto je ukazka predavani parametru
Jmenu ji se: ./mujSkript.sh
Parametry: toto je ukazka predavani parametru
první: toto
třetí: ukazka
>>> první 3 parametry byli vymazány
Parametry: predavani parametru

Návratová hodnota

Jak bylo uvedeno2 každý program, který ukončí svou činnost korektně vrací jako svou návratovou hodnotu 0. Pokud se v průběhu programu objeví chyba, dává o tom program vědět svou nenulovou návratovou hodnotou.

Okamžité ukončení skriptu s konkrétní návratovou hodnotou vyvolá příkaz exit N.

  1 #!/bin/bash
  2 # Soubor:  navrat.sh
  3 # Popis:  Ukázka návratové hodnoty
  4 ############################################################
  5 
  6 if [ $1 ] && [ $1 = 'ano' ]; then
  7   echo OK
  8   exit 0
  9 else
 10   echo napiš ano
 11   exit 1
 12 fi
 13 

`--> stáhnout

$./navrat
napiš ano
$ echo $?
1

$./navrat NEE
napiš ano
$ echo $?
1

$./navrat ano
OK
$ echo $?
0

Funkce

Shell umožňuje vytvářet funkce. Funkce se chová stejně jako samostatný skript, včetně předávání parametrů a návratové hodnoty.

Ukončení funkce s konkrétní návratové hodnotou je zajištěna příkazem return N.

Sada proměnných pro předávání parametrů funguje stejně jako u skriptu.

Syntaxe funkce v shellu:

název() {
  příkaz
  příkaz
  ....
}
  1 #!/bin/bash
  2 # Soubor:  scitani.sh 
  3 # Popis:  Ukázka funkce
  4 ############################################################
  5 
  6 
  7 plus() {
  8   echo ${1}+${2}=$[ $1 + $2 ]
  9 }
 10 
 11 plus $1 $2
 12 plus $3 $4
 13 plus $5 $6

`--> stáhnout

$ ./scitani.sh 1 2 3 4 5 6
1+2=3
3+4=7
5+6=11

Podmínky cykly

Užití podmínek a cyklů není vázáno jen na skripty. Stejně tak je možné je použít v interaktivní práci.

V následujících ukázkách jsem zvolil způsob zápisu, který mi připadá přehledný, ale platí, že středník ; může být zaměněn za konec řádku a naopak.

if -- podmíněné vykonání

Syntaxe obecně vypadá takto:

if VYRAZ; then
  PRIKAZ
  ....
fi

`--> stáhnout

if VYRAZ; then
  PRIKAZ
  ....
else
  PRIKAZ
  ....
fi

`--> stáhnout

if VYRAZ; then
  PRIKAZ
  ....
elif VYRAZ; then
  PRIKAZ
  ....
elif VYRAZ; then
  PRIKAZ
  ....
...
else
  PRIKAZ
  ....
fi

`--> stáhnout

VYRAZ:

Jako VYRAZ se velice často používá program test respektive jeho synonymum [. Podmínka potom vypadá jako by byla zapsána do hranatých závorek, ale ve skutečnost je volán program test.

Program test:

 1. porovnává řetězce
 2. porovnává celá čísla
 3. testuje typy souborů a jejich stáří

Více se dočtete v manuálové stránce programu test.

  1 #!/bin/bash
  2 # Soubor:  if.sh 
  3 # Popis:  Ukázka podmínky
  4 ############################################################
  5 
  6 if [ -z $1 ]; then
  7   echo program nemá žádné parametry
  8 else
  9   echo program má $# parametrů
 10 fi
 11 

`--> stáhnout

case -- shoda se vzorem

Vícenásobné větvení pomocí vzorů ukážeme na příkladu:

  1 #!/bin/bash
  2 # Soubor:  case.sh 
  3 # Popis:  Ukázka CASE
  4 ############################################################
  5 
  6 case $1 in 
  7   ahoj|nazdar|cau) echo pozdrav;;
  8   [tT]*) echo slovo zacina na T;;
  9   *e*) echo slovo obsahuje e;;
 10   *) echo cokoliv jiného;;
 11 esac

`--> stáhnout

for -- pro každou položku seznamu

Syntaxe cyklu for vypadá takto:

for PROMENNA in SEZNAM; do
  PRIKAZ
  PRIKAZ
  .....
done

`--> stáhnout

Nejprve se expanduje SEZNAM. PROMENNA nabývá při každé iteraci postupně jedné z hodnot SEZNAMu.

for cislo in 1 2 3 4; do
  echo cislo je $cislo
done

`--> stáhnout

Jako seznam může ale být uvedeno neúplné jméno souboru

for soubor in *; do
  echo menim casove razitko: $soubor
  touch $soubor
done

`--> stáhnout

... nebo program, který seznam vrátí.

for cislo in $(seq 5 10); do
  echo cislo je $cislo
done

`--> stáhnout

while, until -- opakování na základě podmínky

Syntaxe cyklu while a until vypadá naprosto stejně. Jediný rozdíl je v podmínce. Iterace cyklu while se vykoná pokud podmínka platí. Iterace cyklu until se vykoná pokud podmínka neplatí.

K okamžitému ukončení těla cyklu slouží příkaz break k přeskočení zbytku těla cyklu příkaz continue.

while VYRAZ; do
  PRIKAZ
  PRIKAZ
  ....
done

`--> stáhnout

VYRAZ má stejný význam jako u podmínky if.

while ping -c 3 172.16.6.53 &>/dev/null; do
  echo PC je zapnute.
done
echo K PC se není možné připojit.

`--> stáhnout

Standardní vstup s těla skriptu

Častokrát požadujeme, aby program spuštěný z těla skriptu byl "nakrmen" vstupními daty. Pro přesměrování standardního vstupu ze souboru sice slouží metaznak < ale vytváření samostatného souboru pro vstupní data není vždy efektivní. Proto použijeme metaznak <<.

prikaz <<OMEZOVAC
DATA
DATA
DATA
....
OMEZOVAC

`--> stáhnout

cat <<EOF | wc -w
u textu, tery jsem sem napsal se provede 
pocitani slov. Pocet slov je:
EOF

`--> stáhnout

| navigace |


 1. chmod a+x ~/bin/mujSkript.sh ↩

 2. v kapitole Návratová hodnota a Oddělování příkazů ↩

Licence Creative Commons Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS! Antispam.er.cz Blog: Tlapicka.net