Tyto stránky již nejsou udržovány. Obsah je postupně přesouván/aktualizován na adrese chytrosti.marrek.cz.

1/1

Počítačové sítě a komunikační technika:
Harmonická analýza
Harmonická analýza -- složky
Harmonická analýza -- cvičení
Amplitudová modulace
Frekvenční modulace
Vzorkování
Aliasing
Kvantování
Číslicové zpracování signálů
Komunikace pomocí optických vláken I
Komunikace pomocí optických vláken II
Komunikace pomocí optických vláken III
Komunikace pomocí optických vláken IV
Optické zdroje a detektory
Metalické vedení -- primární a sekundární parametry
Metalické vedení -- zakončovací impedance
Stojaté vlnění
Šíření elektromagnetických vln
Parametry antén
Antény
Zdrojové kódování
Ztrátová komprese
Běžně používané souborové formáty
Formát kontejner kodek
Kanálové kódování
Multiplexování
Komunikační model, vrstvy, TCP/IP I
Komunikační model, vrstvy, TCP/IP II
IP adresa
DNS a WHOIS
DNS a WHOIS -- videoukázka
Protokoly TCP a UDP
Vrstvy Internetu — videoukázka
Služby Internetu
E-mail
Šifrování a elektronický podpis I
Šifrování a elektronický podpis II
Šifrování a elektronický podpis — videoukázka
Kódování textu
Kódování čísel
Úvod do Linuxu
Zpracování příkazového řádku
Základní příkazy
Přístupová práva
Vstupy, výstupy, přesměrování
Procesy
Procesy bez přihlášení
Počáteční nastavení
Základy skriptování
Shell -- test
Instalace software a nastavení sítě
Secure Shell I
Secure Shell II
Webový server
Python jako motor webu -- CGI
Python jako motor webu -- formuláře
Python jako motor webu -- Bottle I
Python jako motor webu -- Bottle II
Bottle -- příklad
Malý poštovní server

PSK1-19

Název školy: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3
Autor: Ing. Marek Nožka
Anotace: Základní vlastnosti a parametry antén
Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie
Předmět: Počítačové sítě a komunikační technika (PSK)
Tematická oblast: Principy přenosu informací
Výsledky vzdělávání: Žák vyjmenovává základní parametry antén a na vzorcích vysvětluje jejich význam
Klíčová slova: Směrová charakteristika, Vyzařovací úhel, Impedance antény, Zisk antény
Druh učebního materiálu: Online vzdělávací materiál
Typ vzdělávání: Střední vzdělávání, 3. ročník, technické lyceum
Ověřeno: VOŠ a SPŠE Olomouc; Třída: 3L
Zdroj: Vlastní poznámky, Wikipedia, Wikimedia Commons

Základní vlastnosti a parametry antén

Obsah:

  1. Směrová charakteristika
  2. Vyzařovací úhel
  3. Předozadní poměr
  4. Zisk antény
  5. Impedance antény

Anténa je součást elektrického obvodu uzpůsobená k účinnému vyzařování elektromagnetické energie do prostoru. Základní anténou je tzv. elementární dipól. Ten je tvořen pahýlem symetrického vedení zakončeného naprázdno, které je na konci otevřeno.


Všechny parametry budou definovány pro přijímací anténu. U vysílací antény jsou definice podobné, ale nemluvíme zde o napětí na svorkách antény, ale o intenzitě elektrického (nebo magnetického) pole v určité vzdálenosti od antény.

Směrová charakteristika

Směrová charakteristika u přijímací antény udává závislost napětí na svorkách antény na směru, ze kterého elektromagnetické vlnění přichází. Směrová charakteristika je obecně plocha zakřivená v prostoru. Proto se zakresluje v řezech do polárních souřadnic. Velikost napětí na svorkách antény udává vzdálenost daného bodu od středu souřadnicového systému.

_
Směrová charakteristika elementárního dipólu.

Vyzařovací úhel

Vyzařovací úhel je úhel, ze kterého anténa přijímá nejvíce energie. Určíme jej tak, že hledáme na obě strany od maximálního příjmu směr šíření, kde napětí na svorkách antény klesne o 3dB oproti maximu. Situaci ilustruje obrázek:

_
Vyzařovací úhel, předozadní poměr.

Čím je vyzařovací úhel menší, tím je anténa směrovější a má větší zisk.

Předozadní poměr

Předozadní poměr udává poměr napětí získaného v přímém směru a napětí získaného v opačném směru. U většiny antén požadujeme, aby byl předozadní poměr co největší.

$$ PZP=20log\frac{U_{max}}{U_{180}} ~~~~~ \mathrm{[dB; V, V]}$$

Zisk antény

Zisk antény udává kolikrát větší napětí naměříme na svorkách směrové antény, než na svorkách vztažné antény. Vztažnou anténou bývá nejčastěji elementární dipól.

$$ G=20log\frac{U_{smerove}}{U_{vztazne}} ~~~~~ \mathrm{[dB; V, V]}$$

Impedance antény

Impedance antény je poměr napětí a proudu na svorkách antény. Impedance je obecně komplexní, ale pro přenos energie je nejlepší, pokud je impedance čistě reálná protože nevzniká stojaté vlnění a všechna energie proudí z/do antény.

$${\overline Z}=\frac{\overline U}{\overline I} ~~~~~ \mathrm{[\Omega; V, A]}$$

| navigace |

Licence Creative Commons Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS! Antispam.er.cz Blog: Tlapicka.net