Tyto stránky již nejsou udržovány. Obsah je postupně přesouván/aktualizován na adrese chytrosti.marrek.cz.

132/254

Počítačové sítě a komunikační technika:
Harmonická analýza
Harmonická analýza -- složky
Harmonická analýza -- cvičení
Amplitudová modulace
Frekvenční modulace
Vzorkování
Aliasing
Kvantování
Číslicové zpracování signálů
Komunikace pomocí optických vláken I
Komunikace pomocí optických vláken II
Komunikace pomocí optických vláken III
Komunikace pomocí optických vláken IV
Optické zdroje a detektory
Metalické vedení -- primární a sekundární parametry
Metalické vedení -- zakončovací impedance
Stojaté vlnění
Šíření elektromagnetických vln
Parametry antén
Antény
Zdrojové kódování
Ztrátová komprese
Běžně používané souborové formáty
Formát kontejner kodek
Kanálové kódování
Multiplexování
Komunikační model, vrstvy, TCP/IP I
Komunikační model, vrstvy, TCP/IP II
IP adresa
DNS a WHOIS
DNS a WHOIS -- videoukázka
Protokoly TCP a UDP
Vrstvy Internetu — videoukázka
Služby Internetu
E-mail
Šifrování a elektronický podpis I
Šifrování a elektronický podpis II
Šifrování a elektronický podpis — videoukázka
Kódování textu
Kódování čísel
Úvod do Linuxu
Zpracování příkazového řádku
Základní příkazy
Přístupová práva
Vstupy, výstupy, přesměrování
Procesy
Procesy bez přihlášení
Počáteční nastavení
Základy skriptování
Shell -- test
Instalace software a nastavení sítě
Secure Shell I
Secure Shell II
Webový server
Python jako motor webu -- CGI
Python jako motor webu -- formuláře
Python jako motor webu -- Bottle I
Python jako motor webu -- Bottle II
Bottle -- příklad
Malý poštovní server

PSK3-14

Název školy: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3
Autor: Ing. Marek Nožka
Anotace: Pokročilé vlastnosti SSH
Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie
Předmět: Počítačové sítě a komunikační technika (PSK)
Tematická oblast: Operační systém Linux/Unix
Výsledky vzdělávání: Žák provádí jednoduchou konfiguraci webového serveru Apache
Klíčová slova: Linux, Unix, Apache
Druh učebního materiálu: Online vzdělávací materiál
Typ vzdělávání: Střední vzdělávání, 4. ročník, technické lyceum
Ověřeno: VOŠ a SPŠE Olomouc; Třída: 4L
Zdroj: Vlastní poznámky, Vilém Vychodil: Linux Příručka českého uživatele

Webový server

Obsah:

 1. Instalace, spuštění
 2. Konfigurace
 3. Odkazy

Pod pojmem webový server rozumíme počítačový program (někdy je tímto pojmem označován počítač), který je zodpovědný za vyřizování požadavků pomocí protokolu HTTP. Klientem, který dává požadavky je většinou webový prohlížeč.

Instalace, spuštění

Webový server je počítačový program, proto existuje více jeho implementací. Například od firmy Microsoft pochází program IIS. Asi nejznámějším open source projektem je Apache, dále pak lighttpd nebo Cherokee.

My se budeme zabývat programem Apache. Jeho instalaci provedeme příkazem:

# aptitude install apache2

Webový server standardně naslouchá na portu 80. Klient (webový prohlížeč) se na tento port připojí a požádá server o určitou Webovou stránku.

To, že program opravdu běží a naslouchá můžeme překontrolovat pomocí příkazu:

$ nmap localhost

Program běží jako služba -- tedy program, který není v přímém kontaktu z uživatelem. Tento stav se někdy označuje termínem démon.

Spuštění nebo pozastavení služeb se děje pomocí systémového skriptu v adresáří /etc/init.d a skriptu service.

# service apache2

... a dále:

# service apache2 start
# service apache2 strop
# service apache2 restart
# service apache2 reload

Úkol

Pozastavte a znovu spusťte webový server Apache a mezi tím překontrolujte pomocí programu nmap stav portu 80.

Konfigurace

Naprostá většina konfiguračních souboru je obecně umístěna v adresáři /etc. Nejinak je to mu i v případě programu Apache. V Debian GNU/Linux je konfigurace v adresáři /etc/apache2/ rozdělena do jednotlivých tematických souborů. Do konfigurace se velice jednoduše můžete podívat pomocí programu Midnight Commander.

# mc /etc/apache2/

Apache je modulární. Pokud chceme určitou jeho funkci povolit/zakázat, děje se to symbolickým odkazem z adresáře /etc/apache2/mods-enabled/ do adresáře /etc/apache2/mods-available/.

Podobná situace je s adresáři /etc/apache2/sites-available/ a /etc/apache2/sites-enabled/. V těchto adresářích se nastavují jednotlivé domény (stánky).

Příklad konfiguračního souboru /etc/apache2/sites-enabled/domena.conf

  1 <VirtualHost *:80>
  2  ServerAdmin webmaster@localhost
  3   
  4   ServerName server.example.com
  5   ServerAlias server www.server.example.com 
  6   ServerAlias *.example.com
  7 
  8  DocumentRoot /var/www
  9  <Directory />
 10    Options FollowSymLinks
 11    AllowOverride None
 12  </Directory>
 13  <Directory /var/www/>
 14    Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
 15    AllowOverride None
 16    Order allow,deny
 17    allow from all
 18  </Directory>
 19 
 20  ScriptAlias /cgi-bin/ /usr/lib/cgi-bin/
 21  <Directory "/usr/lib/cgi-bin">
 22    AllowOverride None
 23    Options +ExecCGI -MultiViews +SymLinksIfOwnerMatch
 24    Order allow,deny
 25    Allow from all
 26  </Directory>
 27 
 28  ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
 29 
 30  # Possible values include: debug, info, notice, warn, error, crit,
 31  # alert, emerg.
 32  LogLevel warn
 33 
 34  CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
 35 </VirtualHost>

`--> stáhnout

Více naleznete v dokumentaci k Apache Virtual Host.

Úkol

 1. Změňte soubor v adresáři /var/www/. Pozorujte změny pomocí webového prohlížeče.
 2. Přejmenujte soubor v adresáři /var/www/. Pozorujte změny pomocí webového prohlížeče.

  /etc/apache2/mods-enabled/dir.conf

  <IfModule mod_dir.c>
    DirectoryIndex index.html index.cgi index.pl index.php index.xhtml index.htm
  </IfModule>

  `--> stáhnout

 3. Do konfigurace domény přidejte k adresáři /var/www/ Options +Indexes. Pozorujte změny pomocí webového prohlížeče. Nezapomeňte web-serveru říct, aby si znovu načetl konci.

  # service apache2 reload
  

Odkazy

| navigace |

Licence Creative Commons Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS! Antispam.er.cz Blog: Tlapicka.net