Tyto stránky již nejsou udržovány. Obsah je postupně přesouván/aktualizován na adrese chytrosti.marrek.cz.

1/1

Počítačové sítě a komunikační technika:
Harmonická analýza
Harmonická analýza -- složky
Harmonická analýza -- cvičení
Amplitudová modulace
Frekvenční modulace
Vzorkování
Aliasing
Kvantování
Číslicové zpracování signálů
Komunikace pomocí optických vláken I
Komunikace pomocí optických vláken II
Komunikace pomocí optických vláken III
Komunikace pomocí optických vláken IV
Optické zdroje a detektory
Metalické vedení -- primární a sekundární parametry
Metalické vedení -- zakončovací impedance
Stojaté vlnění
Šíření elektromagnetických vln
Parametry antén
Antény
Zdrojové kódování
Ztrátová komprese
Běžně používané souborové formáty
Formát kontejner kodek
Kanálové kódování
Multiplexování
Komunikační model, vrstvy, TCP/IP I
Komunikační model, vrstvy, TCP/IP II
IP adresa
DNS a WHOIS
DNS a WHOIS -- videoukázka
Protokoly TCP a UDP
Vrstvy Internetu — videoukázka
Služby Internetu
E-mail
Šifrování a elektronický podpis I
Šifrování a elektronický podpis II
Šifrování a elektronický podpis — videoukázka
Kódování textu
Kódování čísel
Úvod do Linuxu
Zpracování příkazového řádku
Základní příkazy
Přístupová práva
Vstupy, výstupy, přesměrování
Procesy
Procesy bez přihlášení
Počáteční nastavení
Základy skriptování
Shell -- test
Instalace software a nastavení sítě
Secure Shell I
Secure Shell II
Webový server
Python jako motor webu -- CGI
Python jako motor webu -- formuláře
Python jako motor webu -- Bottle I
Python jako motor webu -- Bottle II
Bottle -- příklad
Malý poštovní server

PSK2-1

Název školy: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3
Autor: Ing. Marek Nožka
Anotace: Zdrojové kódování a komprese dat
Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie
Předmět: Počítačové sítě a komunikační technika (PSK)
Tematická oblast: Vrstvy protokolu TCP/IP
Výsledky vzdělávání: Žák objasňuje princip komprese dat
Klíčová slova: zdrojové kódování, komprese dat, Huffmanovo kódování
Druh učebního materiálu: Online vzdělávací materiál
Typ vzdělávání: Střední vzdělávání, 3. ročník, technické lyceum
Ověřeno: VOŠ a SPŠE Olomouc; Třída: 3L
Zdroj: Vlastní poznámky, Wikipedia, Wikimedia Commons

Zdrojové kódování

Obsah:

  1. Digitální přenosový řetězec
  2. Bezztrátová komprese

Digitální přenosový řetězec

_
Blokové schéma vysílací strany přenosového řetězce

Blokové schéma vysílací strany přenosového řetězce je na obrázku. Zdroj informace dodává signál. Informacemi, které můžeme přenášet, mohou být: lidský hlas, hudba, údaj o teplotě vzduchu, atd. atd.

Převodník potom signál ze zdroje informace převádí na potřebný typ binárního signálu. Převodníkem může být mikrofon, teploměr, ...... atd, s A/D převodníkem.

Tento binární signál, je po dalších úpravách ve vysílači zpracováván tak, aby mohl být co možná nejhospodárněji přenesen k přijímací straně. Ta se skládá z obdobných bloků jako strana vysílací, ale jejich funkce je přesně opačná.

Mezi vysílačem a přijímačem je konkrétní přenosové médium. Například světlo v optickém vlákně, nebo elektromagnetická vlna, která se šíří volným prostorem.

_
Blokové schéma přijímací strany přenosového řetězce

Zdrojové kódování slouží ke zvýšení hospodárnosti přenosu. Jeho úkolem je snížit objem přenášených dat na minimum. Jde tedy o kompresi -- stlačení, snížení objemu dat. Ta může být ztrátová nebo bezztrátová.

Bezztrátová komprese

Bezztrátová komprese odstraňuje z dat tzv. redundance (redundantní znamená nadbytečný, hojný)

Při použití bezztrátové komprese lze vždy data přesně rekonstruovat do původní podoby. Nedochází k žádnému zkreslení. Rekonstruovaná a původní data jsou stejná.

Redundance

Různé části přenášených dat nesou různou míru informace. Každá zpráva obsahuje znaky, které se více nebo méně často opakují. Čím se daný znak opakuje častěji, tím je běžnější, a tím méně informace nese. Naopak znaky, které jsou ve zprávě vzácné, nesou více informace.

Pokud by byl přidělen všem písmenům stejný objem dat, byl by přenos velice nehospodárný. Logičtější je přidělit písmenům, která nesou více informace, větší objem dat a písmenům, která nesou méně informace, menší objem dat.

Nejznámějším kódem pro zvýšení hospodárnosti přenosu (snížení redundance) je Morseova abeceda. Ta přiděluje nejkratší značky nejčastěji se vyskytujícím písmenům. Naopak nejdelší značky mají písmena která se v textu objevují nejméně.

. E    . . . . H
- T - . . - X
. . I - -. . Z
. - A - . - - Y

Huffmanovo kódování

Typickým příkladem kódu pro snížení redundance je Huffmanův kód. Následující příklad chce ukázat, jak se při tvorbě tohoto kódu postupuje.

Mějme abecedu, která obsahuje čtyři znaky: A, B, C a D . Každý z těchto prvků se ve zprávě vyskytuje s jinou četností. To lze vyjádřit pravděpodobností jeho výskytu $P(X)$.

  1. prvky seřadíme podle pravděpodobnosti výskytu
  2. vybereme dva prvky s~nejmenší pravděpodobností, pravděpodobnějšímu z nich přiřadíme 1, méně pravděpodobnému 0
  3. tyto dva prvky s~nejmenší pravděpodobností sloučíme do jediného prvku
  4. tento postup stále opakujeme
  5. značky čteme zprava doleva
A 40% A 40% A 40% BCD 60% 1
B 20% D 25% BC 35% 1 A 40% 0
C 15% B 20% 1 D 25% 0
D 25% C 15% 0

Tímto postupem přidělíme každému znaku jinak dlouhou značku. Vytvoříme tak vlastně strom a při dekódování tímto stromem procházíme. Vždy, když narazíme na nulu, ukončíme čtení jednoho znaku.

_
Dekódování Huffmanova kódu

| navigace |

Licence Creative Commons Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS! Antispam.er.cz Blog: Tlapicka.net