Tyto stránky již nejsou udržovány. Obsah je postupně přesouván/aktualizován na adrese chytrosti.marrek.cz.

199/578

Počítání pro ZŠ -- příklad

Obsah:

 1. Zadání
 2. Reference
 3. GUI
 4. Generování a kontrola příkladů

Zadání

Navrhněte a vytvořte aplikaci pro testování žáků prvního stupně ZŠ. Aplikace bude generovat příklady na sčítání, odčítání násobení a dělení (bezezbytku) do sta.

Uživatel si volí, které matematické operace chce cvičit. Např. jen sčítání a dělení. Uživateli je také vypsána statistika úspěšnosti.

Reference

GUI

Nejprve vytvoříme grafické uživatelské rozhraní pomocí knihovny Tk.

#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf8 -*-

from Tkinter import *

##################################################
### Definice funkcí 


##################################################
### GUI
mainWin = Tk()


##################################################
## Nekonečná smyčka
mainWin.mainloop()

`--> stáhnout

Do aplikace nejprve umístíme ovládací prvky. Pro umísťování udělátek je použita metoda grid.

# výběr operace
Label(mainWin, text=u"Operace: ").grid(row=0, column=0, columnspan=3)
operaceEntry = Entry(mainWin, width=8)
operaceEntry.grid(row=0, column=3, columnspan=2)
operaceEntry.insert(0,'+-*/')

# Číslo A
cisloAentry=Entry(mainWin, width=4)
cisloAentry.grid(row=1, column=0)
# matematická operace
lblOperace=Label(mainWin,text='?')
lblOperace.grid(row=1, column=1)
# Číslo B
cisloBentry=Entry(mainWin, width=4)
cisloBentry.grid(row=1, column=2)
# rovnítko
Label(mainWin,text='=').grid(row=1, column=3)
# Výsledek
vysledekEntry=Entry(mainWin, width=4)
vysledekEntry.grid(row=1, column=4)

# Hodnocení
lblOK=Label(mainWin,text='?')
lblOK.grid(row=2, column=0)
# Statistika
lblStat=Label(mainWin,text='0/0')
lblStat.grid(row=2, column=4)

`--> stáhnout

Generování a kontrola příkladů

Pro začátek vytvoříme dvě funkce, které budou generovat nové příklady (novyPriklad) a kontrolovat, zda uživatel zadal správně výsledek (kontrola). Pro jednoduchost začne jen s násobením. Tyto funkce spolu komunikují přes globální proměnou vysledek.

vysledek=0

def novyPriklad(event=None):
  global vysledek
  cisloA= random.randint(1,10)
  cisloB= random.randint(1,10)
  vysledek = cisloA * cisloB

  cisloAentry.delete(0, END)
  cisloAentry.insert(0, str(cisloA) )
  cisloBentry.delete(0, END)
  cisloBentry.insert(0, str(cisloB) )
  lblOperace.config(text='*')


def kontrola(event):
  global vysledek
  if vysledek == int( vysledekEntry.get() ):
    lblOK.config(text='OK')
  else:
    lblOK.config(text=':(')
  novyPriklad()

`--> stáhnout

A tyto funkce navážeme na události. Událost <Return> je při stisku Enter. Událost <Map> vzniká při umístění udělátka -- v tomto případě tedy při startu aplikace.

vysledekEntry.bind('<Return>',kontrola)
mainWin.bind('<Map>',novyPriklad)

`--> stáhnout

V dalším kroku přidáme statistiku počtu dobře vyřešených příkladů. Bude potřeba přidat další dvě globální proměnné dobre a celkem. Zároveň přidáme sekci try, která ošetří vznik běhových chyb, pokud uživatel zadá do vstupního pole nečíselné znaky.

dobre = 0
celkem = 0

def kontrola(event):
  global vysledek
  global dobre
  global celkem
  try:
    if vysledek == int( vysledekEntry.get() ):
      lblOK.config(text='OK')
      dobre += 1
    else:
      lblOK.config(text=';-(')
    celkem +=1
# vymažu vstupní pole
    vysledekEntry.delete(0,END)
# vypíšu statustiku
    lblStat.config(text='{0}/{1}'.format(dobre,celkem))
# po tom, co jsem kontroloval generuji nový příklad
    novyPriklad()
  except:
    lblOK.config(text='Zadej číslo')

`--> stáhnout

V tuto chvíli by aplikace měla být funkční pro násobení. Chybí tedy náhodně vybrat matematickou operaci a poté přidat generování příkladů na sčítání, odčítání a dělení.

Uživatel může výběr matematické operace ovlivnit ve vstupním poli operaceEntry, proto toto vstupní pole nejprve načtu a poté z něj náhodně vyberu jeden znak.

# náhodná operace
  vyber=operaceEntry.get()
  operace=vyber[ random.randint(0,len(vyber)-1) ]

`--> stáhnout

Uživatel ale může do vstupního pole napsat cokoli, proto je třeba řetězec projít a vymazat z něj všechny znaky, které nejsou kódem matematické operace.

# ošetřím zadání chybných znaků do vstupního pole
  new=''
  for znak in vyber:
    if znak in '+-*:/':
      new+=znak
  vyber = new
# ošetřím zadání prázdného řetězce do vstupního pole  
  if vyber=='':
    vyber='+-*/'
# umístím kontrolovaný řetězec zpět do vstupního pole
  operaceEntry.delete(0,END)
  operaceEntry.insert(0,vyber)

`--> stáhnout

| navigace |

Licence Creative Commons Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS! Antispam.er.cz Blog: Tlapicka.net