Tyto stránky již nejsou udržovány. Obsah je postupně přesouván/aktualizován na adrese chytrosti.marrek.cz.

200/642

Kalkulačka s reverzní notací -- příklad

Obsah:

 1. Zadání
 2. Reference
 3. Krátký rozbor
 4. GUI
 5. Zásobník
 6. Čtení vstupního pole

Zadání

Navrhněte a vytvořte aplikaci realizující jednoduchý kalkulátor s posfixovou notací. Kalkulátor bude umožňovat tyto matematické operace:

Reference

Krátký rozbor

Postfixový kalkulátor je učebnicový příklad pro využití datové struktury zásobníku.

Zápis výrazu

(5+6)*(4+3)

vypadá v postfixové notaci

5 6 + 4 3 + *

... to znamená, že

 1. vždy když se narazí na číslo je uloženo do zásobníku
 2. vždy když se narazí na znak matematické operace provede se výpočet s posledními dvěma čísly ze zásobníku a výsledek se opět uloží do zásobníku.

GUI

Začneme s definicí grafického uživatelského rozhraní. To bude velice jednoduché, takže pro umísťování uděláte nám postačí metoda pack.

#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf8 -*-

from Tkinter import *

##################################################
### Definice funkcí 

def exit(event=None):
  """
    Funkce ukončí program
  """
  sys.exit(0)##################################################
### GUI
okno = Tk()
okno.title("Reverzní kalkuláror")
okno.option_add('*Font', 'Terminus 16')


## Nadpis
Label(okno, text="Reverzní kalkulátor", borderwidth=10).pack(anchor=W)

## vstupní pole
vstupEntry = Entry(okno, width=40, borderwidth=4)
vstupEntry.pack(fill=X)

## Stavový řádek
statusLabel = Label(okno, text=u"OK", borderwidth=5, bg="#abcdef", fg="black" )
statusLabel.pack(anchor=W)

## Zásobník
zasobnikBox = Listbox(okno, height=10)
zasobnikBox.pack(fill=X)


## vyberu vstupní pole a můžu hned psát
vstupEntry.focus_set() 

##################################################
## události
# při stisku Esc se aplikace zavře
okno.bind("<Escape>",exit)

##################################################
## Nekonečná smyčka
okno.mainloop()

`--> stáhnout

V této chvíli by aplikace měla být (přesto, že ještě nic nepočítá) funkční.

Zásobník

Pro ukládání a výběr ze zásobníku vytvoříme funkce push() a pop().

# zásobník s čísly
zasobnik = [] 

def push(cislo):
  global zasobnik
  """
  Vloží číslo do zásobníku.
  
  Návratovou hodnotou oznámí, zda se vložení povedlo. 
  Zároveň se oznámení vepíše do stavového řádku.
  """
  try:
    zasobnik.append(float(cislo))
    zasobnikBox.insert(0, str(cislo) )
    statusLabel.config(text=u'vkládám {} -- OK'.format(cislo), fg='black')
    return True
  except :
    statusLabel.config(text=u'CHYBA při vkládání {}'.format(cislo), fg='red')
    return False

def pop():
  global zasobnik
  """
  Vymaže číslo z vrcholu zásobníku
  a vydá ho jakou návratovou hodnotu.
  """
  zasobnikBox.delete(0)
  return zasobnik.pop()

`--> stáhnout

Čtení vstupního pole

Vstupní pole načteme z udělátka vstupEntry. Zdrojový kód může rámcově vypadat takto:

def makej(event=None):
  vstupniData=vstupEntry.get()
  for token in vstupniData.split():
    # matematické operace
    if token == '+':
      a = pop()
      b = pop()
      push(a+b)
    elif token == '-':
      b = pop()
      a = pop()
      push(a-b)
    # vložení čísel do zásobníku
    else:
      push(token)

`--> stáhnout

Vstupní pole je třeba zpracovat vždy při stisku klávesy Enter:

# při stusku Enter se provede zpracování vstupního pole
vstupEntry.bind("<Return>", makej)

`--> stáhnout

Dále je třeba zjisti zda před použitím matematické operace je k dispozici dostatečný počet argumentů. Zdrojový kód je tedy třeba obohatit o podmínky následujícího typu:

    if token == '+':
      if len(zasobnik) >= 2:
        a = pop()
        b = pop()
        push(a+b)
      else:
        statusLabel.config(text=u'CHYBA: v zásobníku je málo čísel',fg='red')

`--> stáhnout

Tento zdrojový kód se bude několikrát opakovat, abychom si usnadnili případné pozdější úpravy je více než vhodné (přesto, že to není nutné) ho uzavřít do funkce.

def obalDvaArgumenty(fce):
  """
  Obalová funkce pro kontroku zásobníku
    fce -- je funkce, která se provede se dvěma 
        argumenty vyzvednutými ze zásobníku
  """
  if len(zasobnik) >= 2:
    b = pop()
    a = pop()
    push( fce(a,b) )
  else:
    statusLabel.config(text=u'CHYBA: v zásobníku je málo čísel',fg='red', bg="#555555")

def scitani(a,b):
  return a+b


def makej(event=None):
  vstupniData=vstupEntry.get()
  # po načtení dat, vymažu vstupní pole
  vstupEntry.delete(0,END) 
  for token in vstupniData.split():
    # matematické operace
    if token == '+':
      obalDvaArgumenty( scitani )
    elif token == '-':
      obalDvaArgumenty(lambda x,y: x-y)
    # vložení čísel do zásobníku
    else:
      push(token)

`--> stáhnout

Teď už stačí pro každou matematickou operaci vytvořit funkci nebo použít anonymní funkci lambda1.

Podobně bude třeba vytvořit obalovou funkci pro matematické operace s jedním argumentem.

def obalJedenArgument(fce):
  """
  Obalová funkce pro kontroku zásobníku
    fce -- je funkce, která se provede se jedním 
        argumenty vyzvednutými ze zásobníku
  """
  if len(zasobnik) >= 1:
    a = pop()
    push( fce(a) )
  else:
    statusLabel.config(text=u'CHYBA: v zásobníku je málo čísel',fg='red', bg="#555555")

def makej(event=None):

    ...
    elif token == '!':
      obalJedenArgument(lambda x: x*x)
    elif token == '#':
      obalJedenArgument(lambda x: x**0.5)
    ...

`--> stáhnout

Teď už jen zařídit aby se desetinná čárka, chovala stejně jako desetinná tečka. K tomu dobře poslouží metoda replace datového tipu str.

>>> "3,14 5,6".replace(',','.')
--> '3.14 5.6'

`--> stáhnout

| navigace |

Licence Creative Commons Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS! Antispam.er.cz Blog: Tlapicka.net