Tyto stránky již nejsou udržovány. Obsah je postupně přesouván/aktualizován na adrese chytrosti.marrek.cz.

785/2901

Céčko --> Domácí úkoly --> L4

Céčko:
Domácí úkoly
Zdrojové texty z výuky

Zadání domácího úkolů -- L4

Převodní tabulka Celsius, Fahrenheit

Vytvořte program, který na obrazovku vytiskne převodní tabulku ze stupňů Celsia (od 0 do 100) na stupně Fahrenheita. Tabulka bude obsahovat i hlavičku s nadpisem sloupců.

C=5*(F-32)/9 , F=(9*C/5)+32

Příklad výstupu


Věk

Vytvořte program, který načte rok narození a dle věku zařadí osobu do odpovídající kategorie. Předpokládejte, že vstup je zadán korektně. Aktuální rok v programu uveďte jako symbolickou konstantu.

Kategorie
dítě (0-14 let)
student (15-26 let)
pracující (27-64 let)
důchodce (65 a více let)

Příklad

rok> 2000 
 >> dite 

Zvýraznění bílých znaků

Napište program pro zvýraznění mezer, tabulátorů a nových řádků. Mezery nahraďte podtržítkem, tabulátory značkou \t a před znak nového řádku přidejte značkou \n.

Příklad vstupu

Příklad výstupu


Malá a velká písmena

Vytvořte program, který čte standardní vstup a na standardní výstup zapisuje místo malých písmen velká písmena a místo velkých písmen malá.


Vždy jen jeden bílý znak

Vytvořte program, který nahradí výskyt několika mezer vždy jen jednou mezerou a výskyt několika prázdných řádků vždy jen jedním prázdným řádkem.

Příklad vstupu

abcd  kocka  prede


bez klobouku
bez klobouku
bez klobouku


bos

narazil  si nos

Příklad výstupu

abcd kocka prede

bez klobouku
bez klobouku
bez klobouku

bos

narazil si 

nos

Variace (dobrovolná)

Program upravte, tak aby počítal i s tabulátory a posloupnost libovolného počtu tabulátorů a mezer nahradil jedním znakem. Řádek, na kterém se nachází jen mezery a tabulátory považujte za prázdný.

Příklad vstupu

Příklad výstupu


Bargraf počtu znaků

Vytvořte program, který vypíše počty výskytů jednotlivý písmen anglické abecedy a znázorní je v normovaném bargrafu.

Příklad

Jako test můžeme stáhnou anglickou html stránku, zbavit ji html značek a poslat ji na vstup vašeho programu. Mělo by být vidět, proč má E v Morseově abecedě nejkratší symbol.
$ curl 'http://en.wikipedia.org/wiki/C_(programming_language)' | sed 's/<[^>]\+>//g' | ./pocty-znaku

Variace (dobrovolná)

Mnohem větší výzvou pro vás může být tvorba vertikálního bargrafu.


Řazení

Pomocí algoritmu Přímého vkládání (Insert sort) nebo přímého výběru (Selection sort) seřaďte pole náhodných čísel.


Porovnání rychlostí řadících algoritmů

Implementujte základní řadící algoritmy (Select sort, Insert sort, Bubble sort a Quick sort) a porovnejte jejich rychlosti.


Exponenciální funkce

Vytvořte funkci, která realizuje výpočet exponenciální funkce ex pomocí součtu nekonečné konvergentní řady
e^x=1+x/1!+x^2/2!+...+x^n/n!.
Do výpočtu nezahrnujte členy posloupnosti menší než 10-8 (<1E-8).

Úplný funkční prototyp bude vypadat takto:
double myexp(double x);


π

Vytvořte funkci, která realizuje výpočet čísla ¶ pomocí vzorce pi.

Úplný funkční prototyp bude vypadat takto:
double mypi(double count);
count je zde počet členů, které budou do výpočtu zahrnuty.


Kvadratická rovnice

Vytvořte program pro výpočet kořenů kvadratické rovnice a*x^2+b*x+c=0. Program načte ze vstupu koeficienty a, b, c a na výstup vypíše kořeny. Pokud je a=0, je rovnice lineární a bude vypsán jen jeden kořen. Uvažujte i záporný diskriminant a řešení v komplexních číslech. Přesvědčte se o tom, že program si dobře poradí také s ostatními chybovými stavy.

Příklad

$ ./kvadrr 
(a)xx+(b)x+(c)=0 > 1 -6 8

 ( 4 ) ( 2 )
$ ./kvadrr
(a)xx+(b)x+(c)=0 > 1 -6 10

 ( 3 + 1*j ) ( 3 - 1*j )

Testování

Pro testování vašeho programu můžete využít následující skript. S jeho pomocí budu testovat i programy, které mi odevzdáte.


Největší společný násobek, nejmenší společný dělitel

Vytvořte program, který načte ze vstupu dvě celá kladná čísla a vypočítá jejich největšího společného dělitele a nejmenší společný násobek

Příklad

Rozhraní programu může vypadat například takto:

 > 12 18
 nsd=6 nsn=36

 > -12 18.7
 Err: Očekávám jen celá kladná čísla

Dolní propust RC

Vytvořte program pro výpočet přenosu (modulu a fáze) dolní propusti RC na zadané frekvenci. Samotný výpočet bude realizován funkcí s následující hlavičkou:

int dprc(double r, double c, double f, double *modul, double *faze);

Funkce vrátí 1, pokud je vše v pořádku a výpočet proběhne správně. Funkce vrátí 0, pokud zadané vstupní hodnoty jsou nereálné a výpočet není možné provést.


Wikibook

Editujte stánku Ukazatele v C a připište do stránky podstatné informace.


Lomená čára

c2=a2+b2Načítejte ze vstupu dvojice čísel, které určují souřadnice bodu v rovině. Vypočítejte celkovou délku lomené čáry, která všechny načtené body spojuje. Čtěte až do konce souboru.

Příklad rozhraní programu

 [x,y]> 0 0
 [x,y]> 3 4 
 >>>>>>>>> 5
 [x,y]> 4 3
 >>>>>>>>> 6.41
 [x,y]> 8 2
 >>>>>>>>> 10.54
 [x,y]> ^D

Platidla

Je dáno přirozené číslo N. Jakým nejmenším počtem platidel je možné zaplatit částku N korun, máte-li k dispozici neomezené množství českých mincí a bankovek všech druhů? Na standardní výstup vypište nejen celkový počet platidel, ale také rozpis počtů jednotlivých použitých platidel.

Příklad rozhraní programu

> 987
>>> 1 x 500
>>> 2 x 200
>>> 1 x 50
>>> 1 x 20
>>> 1 x 10
>>> 1 x 5
>>> 1 x 2
>>> Celkem 9 platidel.

Číslo právě dvakrát

Vygenerujte pole 20-ti náhodných čísel v intervalu <0,10>. Vypište čísla, která se v poli vyskytují právě dvakrát.


Trojúhelník z hvězdiček

Z hvězdiček (nebo jiného znaku, který zadá uživatel) vytvořte na zadaný počet řádků různé trojúhelníky.

Příklad

 $ ./trojuhelnik 5 *

*
**
***
**
*

  *
  ***
 ***** 
 *******
*********

*********
 *******
 ***** 
  ***
  *

 *
 **
***
 **
 *


 

Variace

Program nemusí pracovat jen interaktivně ale i dávkově. To znamená, že potřebné údaje mu předáme jako parametry nebo přepínače přímo na příkazové řádce.


Prvočísla

Prvních N

Vytvořte program, který na standardní výstup vypíše prvních N prvočísel.

Menší než N

Vytvořte program, který na standardní výstup vypíše všechna prvočísla ≤ N .

Prvních N nebo menší než N

Vytvořte program, který obě předchozí úlohy kombinuje tak, že uživatel si parametrem na příkazové řádce zvolí, zda chce prvních N nebo menší než N. (Přebírání_parametrů_z_příkazového_řádku_v_jazyce_C)

Příklad

 $ ./prvocislaN -h
Program vypisuje na stdout prvočísla
-f N  tiskne prvních N prvočísel
-l N  tiskne prvočísla ≤ N

$ ./prvocislaN -f 10
2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 

$ ./prvocislaN -l 10
2 3 5 7 
 

Velká a malá

Vytvořte program, který čte stdin a zapisuje na stdout všechna malá písmena jako velká a všechna velká písmena jako malá. Všechny nepísmenné znaky samozřejmě zůstanou tak jak jsou.

ctype.h


Kořeny polynomu

Vytvořte program, který ze souboru koreny.txt načte kořeny kvadratického polynomu a do souboru polynomy.txt uloží kvadratické polynomy příslušející těmto kořenům. Pro jednoduchost uvažujte pouze celá čísla.

Příklad vsupního souboru

0 2 
1 2
-3 4
8 5
  -1  1
 2 -5
-2 -7
-1 3

`--> stáhnout

Příklad výstupního souboru

xx-2x
xx-3x+2 
xx-1x-12 
xx-13x+40 
xx-1 
xx+3x-10 
xx+9x+14 
xx-2x-3

`--> stáhnout

nebo

x²-2x
x²-3x+2 
x²-1x-12 
x²-13x+40 
x²-1 
x²+3x-10 
x²+9x+14 
x²-2x-3

`--> stáhnout


Lineární seznam

Do následujícího předpřipraveného programu dopište funkce pro přáci s lineárním jednosměrným seznamem.

lin-jednosm-sezn-kostra.c
  1 /*
  2 * Soubor: lin-jednosm-sezn.c
  3 * Datum:  09.12.2011 17:03
  4 * Autor:  Marek Nožka, nozka <@t> spseol <d.t> cz
  5 * Licence: GNU/GPL 
  6 * Úloha: 
  7 * Popis:  
  8 ****************************************************/
  9 #define _ISOC99_SOURCE
 10 #define _GNU_SOURCE
 11 #include <stdio.h>
 12 #include <stdlib.h>
 13 
 14 
 15 typedef struct point {
 16   int data;
 17   struct point *next;
 18 } POINT;
 19 
 20 /* ***************  Funkce  ******************** */
 21 
 22 /** Přidá položku na začátek seznamu.
 23 *
 24 * @param data Data uložená v seznamu.
 25 * @param list Ukazatel na ukazatal na seznam;
 26 *    musí být deklarován jako ukazatel na ukazatel, protože
 27 *    se uvnitř funkce musí přepsat.
 28 */
 29 void addBegin(int data, POINT ** list)
 30 {
 31   POINT *working = NULL;
 32 
 33 }
 34 
 35 /** Přidá položku na konec seznamu.
 36 *
 37 * @param data Data uložená v seznamu.
 38 * @param list Ukazatel na ukazatal na seznam;
 39 *    musí být deklarován jako ukazatel na ukazatel, protože
 40 *    se uvnitř funkce musí přepsat.
 41 */
 42 void addEnd(int data, POINT ** list)
 43 {
 44   POINT *working;
 45   POINT *end;
 46 
 47 }
 48 
 49 /** Tiskne celý seznam.
 50 *
 51 * @param list Ukazatel na seznam.
 52 */
 53 void printList(POINT * list)
 54 {
 55 }
 56 
 57 /** Uvolní seznam z paměti.
 58 *
 59 * @param list Ukazatel na ukazatal na seznam;
 60 *    musí být deklarován jako ukazatel na ukazatel, protože
 61 *    se uvnitř funkce musí přepsat.
 62 */
 63 void freeList(POINT ** list)
 64 {
 65   POINT *begin = *list;
 66   POINT *working;
 67   while (begin != NULL) {
 68     working = begin;
 69     begin = working->next;
 70     free(working);
 71   }
 72   *list = NULL;
 73 }
 74 
 75 /** Funkce vrátí ukazatel na položku seznamu 
 76 * danou pořadovým číslem předaným v parametru.
 77 *
 78 * @param list Ukazatel na seznam.
 79 * @param order Pořadové číslo prvku seznamu. První 
 80 *    prvek má číslo 0.
 81 * @return odkaz na požadovaný prvek seznamu
 82 */
 83 POINT *getItem(POINT * list, unsigned int order)
 84 {
 85 
 86 }
 87 
 88 
 89 
 90 /****************************************************
 91 *        Hlavní program.
 92 ****************************************************/
 93 int main(void)
 94 {
 95   POINT *list = NULL;
 96   POINT *item = NULL;
 97 
 98   addEnd(440, &list);
 99   addBegin(20, &list);
 100   addBegin(11, &list);
 101   addEnd(38, &list);
 102   addBegin(13, &list);
 103   addEnd(9, &list);
 104 
 105   printList(list);
 106   puts("-----------------------------");
 107   if ((item = getItem(list, 3)) != NULL) {
 108     printf("%d\n", item->data);
 109   } else {
 110     puts("Tato položka v seznamu není");
 111   }
 112   if ((item = getItem(list, 9)) != NULL) {
 113     printf("%d\n", item->data);
 114   } else {
 115     puts("Tato položka v seznamu není");
 116   }
 117   puts("-----------------------------");
 118   freeList(&list);
 119   printList(list);
 120   return 0;
 121 }
`--> stáhnout

program by měl dát následující výsledek:

13
11
20
440
38
9
-----------------------------
440
Tato položka v seznamu není 
-----------------------------

X PixMap

Vytvořte dvojrozměrné pole a následně je uložte do formátu X PixMap. Takto vytvořte následující obrázek.


Časovač AS51

Toto zadání jste si navrhli sami, takže si ho prosím dotvořte na Wiki.


Ukazatelová aritmetika

Stáhněte si následující zdrojový kód, program zkompilujte, upravte, experimentujte s ním a na základě vašeho experimentování, případně hledání odhalte funkci jednotlivých konstrukcí, které jsou v programu použity.


Práce se soubory

Vytvořte aplikaci, která čte uživatelem zadaný soubor, zapisuje do dalšího uživatelem zadaného souboru a provádí následující akce:

Aplikace se bude ovládat interaktivně pomocí jednoduchého menu.

 
$ ./filemishmash 

Vyber akci:
 1) Převod na malá písmena
 2) Nahrazení znaků
 3) Statistika souboru
 4) Náhodný text
 5) Konec
2
zadej vstupní znak > a
zadej výstupní znak > @

Vyber akci:
 1) Převod na malá písmena
 2) Nahrazení znaku
 3) Generování náhodného textu
 4) Statistika souboru
 5) Konec
3
Zadej výstupní soubor > /dev/stdout
Zadej počet generovaných slov > 20
ytutoqyc nef aqopikydide madamyro yryziwig ujebirinocyh vujyrugyd ysifikavil
p qav q azynixucudy i ic gubypewucu kowyjujuzi qufun u vuxej tuli

Vyber akci:
 1) Převod na malá písmena
 2) Nahrazení znaků
 3) Statistika souboru
 4) Náhodný text
 5) Konec
5
$
 

Výpočty a tabulky goniometrických funkcí

Navrhněte aplikaci pro výpočet a generování tabulky funkcí sin, cos, tan, cotg. Výstup zobrazte s přesností na 3 desetinná místa.

Aplikace se bude ovládat interaktivně pomocí textových příkazů:

Při zadání jedné hodnoty úhlu se vypíše pouze jedna hodnota funkce. Při zadání tří hodnot od do krok se vypíše tabulka s hodnotami.

Příklad:


 > s 30
   x [°]   sin(x)
  30.000   0.500
 > c 60
   x [°]   cos(x)
  60.000   0.500
 > r
 > s 1
  x [rad]   sin(x)
   1.000   0.841
 > d
 > s 1
   x [°]   sin(x)
   1.000   0.017
 > o 0 30 2
   x [°]  cotg(x)
   0.000    INF
   2.000   28.636
   4.000   14.301
   6.000   9.514
   8.000   7.115
  10.000   5.671
  12.000   4.705
  14.000   4.011
  16.000   3.487
  18.000   3.078
  20.000   2.747
  22.000   2.475
  24.000   2.246
  26.000   2.050
  28.000   1.881
  30.000   1.732
 > ^D
 
Malá pomůcka:
odkaz na funkci

Logik

Vytvořte jednoduchou hru, která se vzdáleně může podobat (dnes možná již zapomenuté) deskové hře Logik. Program náhodně vygeneruje 5 čísel (0-9) -- čísla nemusí být nutně různá. Hráč v každém kroku hádá číslo a jeho pozici. Hráč má celkem 10 pokusů.

Při každém pokusu je hráči vhodným způsobem podávána informace o tom, zda číslo uhodl nebo nikoli a to ve třech úrovních:

Příklad

 
Hádej 5 čísel od 0 do 9.
Správné místo ↑
Chybné místo ↔
Nesprávné číslo ✗
 > 1 2 3 4 5 
-> ↔ ✗ ✗ ↔ ↑ 
 > 6 7 4 1 5
-> ✗ ↔ ↑ ↔ ↑ 
 > 7 1 4 8 5
-> ↑ ↑ ↑ ✗ ↑ 
 > 7 1 4 9 5
-> ↑ ↑ ↑ ✗ ↑ 
 > 7 1 4 0 5
-> ↑ ↑ ↑ ✗ ↑ 
 > 7 1 4 4 5
-> ↑ ↑ ↑ ↔ ↑ 
 > 7 1 7 1 5
-> ↑ ↑ ↔ ↔ ↑ 
 > 7 1 4 7 5
-> ↑ ↑ ↑ ↔ ↑ 
 > 7 1 4 5 5
-> ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 
Gratuluji!!! Uhodnuto v 9 pokusech

 

Výukový program matematiky, pro základní školy

Vytvořte výukový program pro první stupeň základní školy, který zkouší sčítání a odčítání do 100 a malou násobilku. Program bude generovat náhodné příklady pro zvolené matematické operace a na závěr vyhodnotí statistiku úspěšnosti.

Operace +, -, *, / je generována náhodně, ale při spuštění programu lze na příkazovém řádku zadat, které operace jsou povolené. Dále lze pomocí přepínače -n zadat počet příkladů.

Například matematika -n 20 + - generuje 20 příkladů na sčítání a odčítání.

Malá rada

Pokud při řešení použijete odkaz na funkci bude váš kód jistě přehlednější a pružnější.

Příklad

$ ./task-gen -h 
task-gen [-n number] [+-(*|.)(/|:)]

 -n number number of tasks

 + Addition
 - Subtraction
 * Multiplication
 . Multiplication
 / Division
 : Division

./task-gen -n 6 + .: 
16 / 8 = 2
28 + 12 = 40
 7 * 5 = 12
51 + 39 = a
requires a number
51 + 39 = 90
30 / 6 = 5
48 / 6 = 8
---------------------
5 :-)  1 :-{  83%

Je také možné ovlivnit pravděpodobnost volby jednotlivých matematických operací. V tomto příkladu bude nejvíce úloh na násobení.

$ ./task-gen +.....:
 6 * 1 = 6
10 * 9 = 90
48 + 19 = 67
 5 * 2 = 10
 1 * 1 = 1
13 + 72 = 85
 6 * 8 = 48
42 / 6 = 7
10 * 5 = 20
 1 * 10 = 10
16 + 35 = 51
 3 * 5 = 15
---------------------
11 :-)  1 :-{  91%


Kalkulátor s postfixovou notací

Vytvořte kalkulátor s reverzní polskou notací. Kalkulátor bude podporovat následující matematické operace.

Příklad práce programu

 
5 4 3 + * 10 3 - /
>>> [ 5 7 ]
>>> [ 35 ]
>>> [ 35 7 ]
>>> [ 5 ]
2 **
>>> [ 25 ]
23 /
>>> [ 1.08696 ]
exp
>>> [ 2.96524 ]
2 sqrt
>>> [ 2.96524 1.41421 ]
+
>>> [ 4.37945 ]
 

Komplexní kalkulátor

Vytvořte kalkulátor s reverzní polskou notací, který podporuje komplexní čísla a umí pracovat jak s algebraickým, tak exponenciálním tvarem. Kalkulátor bude podporovat následující matematické operace:

Dále bude možné se přepínat mezi stupni a radiány.

Vstup 3,4 odpovídá číslu 3+4j. Vstup 3 odpovídá čistě reálnému číslu 3. Vstup ,4 odpovídá čistě imaginárnímu číslu 4j. Pokud je přepnuto na stupně vstup 5L36 odpovídá číslu 5 ej36°. Pokud je přepnuto na radiány 5L1.6 odpovídá číslu 5 ej1.6.

Příklad práce programu

 >>> [ ]
 > help
 > Kalkulátor s polskou reverzní notací. Pořadí matematických
operací je dáno přímo zápisem. Například: 

(5 * (4 + 3) ) / (10-3) odpovídá 5 4 3 + * 10 3 - /

Kalkulátor počítá v komplexních číslech. Podporované matematické operace:
+ - * /

deg|d  přepne pro počítání ve stupních
rad|r  přepne pro počítání v radiánech
rem|m  vymaže poslední číslo ze zásobníku
alg|a  print vypisuje v algebraickém tvaru
exp|e  print vypisuje v exponenciálním tvaru
clr|c  vymaže celý zásobník
quit|q  ukončí program

>>> [ ]
 > 3,4 print
 > >>> [ (5L53.13°) ]
 > 5L53.13
 > alg
 > print
 > >>> [ (3+j4) (3+j4) ]
 > e p
 > >>> [ (5L53.13°) (5L53.13°) ]
 > /
 > >>> [ (1L0.0001024°) ]
 > a p
 > >>> [ (1+j1.786e-06) ]
 > 3,4
 > p
 > >>> [ (1+j1.786e-06) (3+j4) ]
 > rad
 > exp print
 > >>> [ (1L1.786e-06) (5L0.9273) ]
 > alg print
 > >>> [ (1+j1.786e-06) (3+j4) ]
 > q
 

Obsluha směnárny

Navrhněte a vytvořte aplikaci pro obsluhu směnárny. Aktuální kurzovní lístek čtěte ze souboru. V případě nákupu zadává směnárna měnu a částku, kterou od zákazníka nakupuje, a výstupem je částka v Kč, kterou zaplatí zákazníkovi. V případě prodeje zadává směnárna měnu a částku, kterou chce zákazník nakoupit a výstupem je částka v Kč, kterou má zákazník zaplatit.

Ovládání volte tak, aby bylo pro uživatele co možná nejpohodlnější a nejrychlejší. Uživatel jako výstup uvidí směněnou částku zaokrouhlenou na celé koruny. Dále aplikaci navrhněte tak, aby nerozlišovala desetinou tečku a čárku (to jak v kurzovním lístku, tak v uživatelském vstupu).


--> řešení minulých úloh

Licence Creative Commons Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS! Antispam.er.cz Blog: Tlapicka.net