Tyto stránky již nejsou udržovány. Obsah je postupně přesouván/aktualizován na adrese chytrosti.marrek.cz.

1/1

Technické výpočty rychle a jednoduše

Pro (elektro)technické a vědecké výpočty a vizualizaci dat se velice často používá prostředí MATLAB. Jde o poměrně drahý program a proto zde budu využívat program GNU Octave a programovací jazyk Python. Jak s pomocí jednoho, tak s pomocí druhého lze dosáhnout téhož. Pokusím se zde nastínit výhody a nevýhody.

MATLAB platí v této oblasti za nepsaný standard, proto se Octave drží jeho syntaxe a kód vytvořený pro MATLAB lze spustit v Octave a naopak.

Pro první pokusy nabízím následující zdrojový kód. Octave stačí stáhnout a nainstalovat. Kód můžete interaktivně spouštět nebo použít rovnou celý skript. Potom ho umístěte do pracovního adresáře a jako příkaz uveďte jméno skriptu bez přípony. Určitě se vám budou hodit příkazy pwd a cd. Octave má také český web octave.cz.

prvni.m
  1 #!/usr/bin/octave -q
  2 
  3 % vytvořím hodnoty (vektor) x
  4 x = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ]
  5 
  6 % vytvořím hodnoty (vektor) y = x*x
  7 y = x .^ 2
  8 % nebo
  9 y = x .* x
 10 
 11 figure(1)
 12   plot(x,y)
 13   stem(x,y)
 14   plot(x,y,'*')
 15   grid('on')
 16   title('y=f(x)')
 17   xlabel('x')
 18   ylabel('y=x^2')
 19 
 20 % to, co končí středníkem se nevypisuje
 21 zacatek = 0;
 22 konec= 2*pi;
 23 pocet = 100;
 24 x = linspace(zacatek, konec, pocet);
 25 y = sin(x);
 26 
 27 figure(2)
 28   plot(x,y)
 29   grid('on')
 30   title('y=f(x)')
 31   xlabel('x')
 32   ylabel('y=sin(x)')
 33 
 34 pause()
`--> stáhnout

Další možností je použít programovací jazyk Python. Python je kompletní vysokoúrovňový programovací jazyk se vším všudy. (Více v sekci Python.) Čím hlouběji do něj pronikám, tím jsem si více a více jistý, že Python je ten pravý jazyk, jak pro technické výpočty a vizualizaci dat, tak pro výuku programování na střední škole. Python je maximálně jednoduchý a existuje pro něj řada kvalitních knihoven, umožňujících jednoduše provádět numerické a technické výpočty a vykreslování. Vše opět ala Matlab.

Aby bylo možné sílu Pythonu využít je nutné nainstalovat nejen Python jako takový, ale i výše zmíněné knihovny. Na mnou doporučovaném operačním systému Debian (v Ubuntu) Linux zadáte příkaz

# aptitude install python-numpy python-scipy python-matplotlib spyder

případně

# aptitude install python-doc python-matplotlib-doc

Na Windows lze Python, všechny potřebné knihovny a související programy poměrně jednoduše nainstalovat jako distribuci Python(x,y). Stačí opět stáhnout a instalovat. Při instalaci je možné vybrat konkrétní balíčky, které se budou instalovat. Já jsem volil autory doporučovaný seznam balíčků (tedy výchozí nastavení). Pro samotnou práci doporučuji prostředí spider.

prvni.py
  1 #!/usr/bin/python
  2 # -*- coding: utf8 -*-
  3 # Soubor: prvni.py
  4 # Datum:  19.04.2011 21:34
  5 # Autor:  Marek Nožka, nozka <@t> spseol <d.t> cz
  6 # Licence: GNU/GPL 
  7 # Úloha: numerické výpočty v pythonu -- první seznámení a pokusy
  8 # 
  9 
 10 # import knihoven
 11 import pylab as lab
 12 from pylab import pi
 13 
 14 ############# první graf ###################
 15 
 16 # vytvořím hodnoty (vektor) x
 17 x = lab.array([1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ])
 18 # vytvořím hodnoty (vektor) y = x*x
 19 y = x ** 2 # operátor ** je mocnina
 20 #nebo
 21 y = x * x
 22 
 23 lab.figure(1)
 24 lab.plot(x,y)
 25 lab.stem(x,y)
 26 lab.plot(x,y,'*')
 27 lab.grid(True)
 28 lab.title('y=f(x)')
 29 lab.xlabel('x')
 30 lab.ylabel('y=x^2')
 31 
 32 ############# druhý graf ###################
 33 zacatek = 0;
 34 konec= 2*pi;
 35 pocet = 100;
 36 x = lab.linspace(zacatek, konec, pocet);
 37 #x = lab.arange(zacatek, konec, krok);
 38 
 39 y = lab.sin(x);
 40 
 41 lab.figure(2)
 42 lab.plot(x,y)
 43 lab.grid(True)
 44 lab.title('y=f(x)')
 45 lab.xlabel('x')
 46 lab.ylabel('y=sin(x)')
 47 
 48 lab.show()
`--> stáhnout

| navigace |

Časový průběh napětí

Další jednoduchý příklad: Chci zobrazit časový průběh napětí o frekvenci 50Hz, efektivní hodnotě 230V v čase od 18ms do 64ms.

sitove-napeti.py
  1 #!/usr/bin/env python
  2 # -*- coding: utf8 -*-
  3 # Soubor: sitove-napeti.py
  4 # Datum:  20.04.2011 20:05
  5 # Autor:  Marek Nožka, nozka <@t> spseol <d.t> cz
  6 # Licence: GNU/GPL 
  7 # Úloha: časový průběh síťového napětí
  8 # 
  9 
 10 import pylab as l
 11 
 12 f = 50
 13 Um = 230 * l.sqrt(2) # sqrt = odmocnina
 14 
 15 t = l.linspace(18, 64, 200)
 16 
 17 u = Um * l.sin(2*l.pi*f*t*1e-3)
 18 
 19 l.plot(t,u)
 20 l.grid(True)
 21 l.xlabel('t[ms]') # všimněte si, že čas je v ms
 22 l.ylabel('u(t)[V]') 
 23 l.text(20, 330, '$u(t)=sin(2\pi ft)$', {'fontsize' : 20})
 24 
 25 l.show()
 26 
`--> stáhnout

| navigace |

Výkon střídavého proudu

Na tomto místě chci ukázat, jak lze s pomocí jednoho nástroje -- Pythonu, vytvořit klasickou aplikaci i interaktivní webovou aplikaci.

Online

vykony.cgi

Offline

vykony.py
  1 #!/usr/bin/python
  2 # -*- coding: utf8 -*-
  3 # Soubor: vykony.py
  4 # Datum:  20.04.2011 19:55
  5 # Autor:  Marek Nožka, nozka <@t> spseol <d.t> cz
  6 # Licence: GNU/GPL 
  7 # Úloha: okmžitá hodnota výkonu je dána součinem okamžitých hodnot
  8 #     napětí a proudu 
  9 
 10 
 11 # import modulů
 12 import pylab as l
 13 from pylab import pi # nechce se mi psát l.pi
 14 
 15 # fázový posuv mezi napětím a proudem
 16 angle = 50
 17 
 18 # čas -- arange (od, do, krok )
 19 t = l.arange(-0.1,1.1,0.001)
 20 
 21 # napětí
 22 u = l.sin(2*pi*2*t)
 23 # proud
 24 i = l.sin(2*pi*2*t+(angle*pi/180))
 25 
 26 l.figure()  # nový obrázek
 27 l.grid(True) # mřížka zapnuta
 28 # vynesení grafů
 29 l.plot(t, u,label="u") 
 30 l.plot(t, i,"--", label="i")
 31 l.plot(t, u*i, label="p", linewidth=2)
 32 l.axis([-0.1,1.1,-1.2,1.2]) # meze os
 33 # popisky
 34 l.title("Okamzite hodnoty napeti, proudu a vykonu")
 35 l.xlabel("t[s]")
 36 l.ylabel("u[V], i[A], p[W]")
 37 l.legend() # legendu zobrazit
 38 l.show()  # vykreslit graf
 39 
 40 
 41 # vim:nospell:
`--> stáhnout

| navigace |

Sériový rezonanční obvod

sro.py
  1 #!/usr/bin/env python
  2 # -*- coding: utf8 -*-
  3 # Soubor: sro.py
  4 # Datum:  21.04.2011 10:15
  5 # Autor:  Marek Nožka, nozka <@t> spseol <d.t> cz
  6 # Licence: GNU/GPL 
  7 # Úloha:  frekvenční charakteristika sériového rezonančního obvodu
  8 # 
  9 
 10 import pylab as l
 11 import numpy as n
 12 from pylab import pi
 13 
 14 from matplotlib import rcParams #, rc
 15 #rc('font',**{'family':'sans-serif','sans-serif':['Helvetica']})
 16 ## for Palatino and other serif fonts use:
 17 #rc('font',**{'family':'serif','serif':['Palatino']})
 18 
 19 rcParams['text.usetex']=True
 20 rcParams['text.latex.unicode']=True
 21 L = .8e-3
 22 C = 42e-12
 23 
 24 #### první graf + příprava ######
 25 R = 10
 26 
 27 # rezonanční kmitočet
 28 f0 = 1.0/( 2*pi*l.sqrt(L*C) )
 29 # jakost
 30 Q = 2*pi*f0*L/R
 31 # šířka pásma
 32 B = f0/Q
 33 
 34 print "f0 = {0:.5} kHz".format(f0/1000.)
 35 print "Q = {0:.5}".format(Q)
 36 print "B = {0:.5} kHz".format(B/1000)
 37 
 38 
 39 f_min = f0 - 2*B
 40 f_max = f0 + 2*B
 41 f= l.linspace(f_min, f_max, 10000)
 42 w=2*pi*f
 43 
 44 
 45 Z = R + 1j*w*L - 1j/(w*C) 
 46 l.plot(f/1000,n.abs(Z),label="Q = {0:8.5}".format(Q))
 47 
 48 ###### druhý graf ############
 49 R=20
 50 Q = 2*pi*f0*L/R
 51 Z = R + 1j*w*L - 1j/(w*C) 
 52 l.plot(f/1000,n.abs(Z),label="Q = {0:8.5}".format(Q))
 53 
 54 ###### třetí graf ############
 55 R=50
 56 Q = 2*pi*f0*L/R
 57 Z = R + 1j*w*L - 1j/(w*C) 
 58 l.plot(f/1000,n.abs(Z),label="Q = {0:8.5}".format(Q))
 59 
 60 # nadpis
 61 l.title(u'Frekvenčni závislost modulu impedance SRO')
 62 # meze os
 63 l.axis([f_min/1000,f_max/1000,0,max(n.abs(Z))]) 
 64 # popisky os
 65 l.xlabel(r'$f[kHz]$',{'fontsize' : 12})
 66 l.ylabel(r'$|Z|[\Omega]$',{'fontsize' : 12})
 67 # legenda a mřížka
 68 l.legend()
 69 l.grid(True)
 70 # ukaž se!
 71 l.show()
`--> stáhnout

obrázek

| navigace |

Paralelní rezonanční obvod

Tento program zde vystavuji pouze jako polotovar. Pohrajte si s hodnotami R, L, C tak, aby výstup vypadal přibližně takto.

pro.py
  1 #!/usr/bin/env python
  2 # -*- coding: utf8 -*-
  3 # Soubor: pro.py
  4 # Datum:  21.04.2011 10:15
  5 # Autor:  Marek Nožka, nozka <@t> spseol <d.t> cz
  6 # Licence: GNU/GPL 
  7 # Úloha:  frekvenční charakteristika paralelního rezonančního obvodu
  8 # 
  9 
 10 import pylab as l
 11 import numpy as n
 12 from pylab import pi
 13 
 14 L = 80e-3
 15 C = 42e-12
 16 R = 0.1
 17 
 18 f0 = (1.0/2.0/pi) * l.sqrt( 1.0/L/C - (R/L)**2 )
 19 # jakost
 20 Q = 2*pi*f0*L/R
 21 # šířka pásma
 22 B = f0/Q
 23 
 24 print "f0 = {0:.5} kHz".format(f0/1000.)
 25 print "Q = {0:.5}".format(Q)
 26 print "B = {0:.5} kHz".format(B/1000)
 27 
 28 
 29 f_min = 86e3
 30 f_max = 87e3
 31 f= l.linspace(f_min, f_max, 1000)
 32 w=2*pi*f
 33 
 34 ########## první graf ################
 35 Y = ( 1j*w*C ) + ( 1./ ( R + 1j*w*L ) )
 36 Z = 1./Y 
 37 l.plot(f/1000,n.abs(Z)/1e6,label="Q = {0:8.5}".format(Q))
 38 grafmax = (max(n.abs(Z)))
 39 
 40 ########## druhý graf ################
 41 R=1
 42 f0 = (1.0/2.0/pi) * l.sqrt( 1.0/L/C - (R/L)**2 )
 43 Q = 2*pi*f0*L/R
 44 Y = ( 1j*w*C ) + ( 1./ ( R + 1j*w*L ) )
 45 Z = 1./Y 
 46 l.plot(f/1000,n.abs(Z)/1e6,label="Q = {0:8.5}".format(Q))
 47 
 48 ########## první graf ################
 49 R=10
 50 f0 = (1.0/2.0/pi) * l.sqrt( 1.0/L/C - (R/L)**2 )
 51 Q = 2*pi*f0*L/R
 52 Y = ( 1j*w*C ) + ( 1./ ( R + 1j*w*L ) )
 53 Z = 1./Y 
 54 l.plot(f/1000,n.abs(Z)/1e6,label="Q = {0:8.5}".format(Q))
 55 
 56 ######### vzhled  ##################
 57 l.title('Frekvencni zavislost modulu impedance PRO')
 58 # meze os
 59 l.axis([f_min/1000,f_max/1000, 0, 1.1*grafmax/1e6]) 
 60 # popisky os
 61 l.xlabel(r'$f[kHz]$',{'fontsize' : 20})
 62 l.ylabel(r'$|Z|[M\Omega]$',{'fontsize' : 20})
 63 # legenda a mřížka
 64 l.legend()
 65 l.grid(True)
 66 # ukaž se!
 67 l.show()
`--> stáhnout

| navigace |

Licence Creative Commons Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS! Antispam.er.cz Blog: Tlapicka.net