1 program seznam;
 2
 3 type  ukazatel=^uzel;
 4     uzel=record
 5       cislo:integer;
 6       jmeno:string[20];
 7       dalsi:ukazatel;
 8     end;
 9
10 var   prvni,pracov,aktualni:ukazatel;
11     p:char;
12
13 begin
14  prvni:=nil;
15  write('chces vlozit ? A/N  ');readln(p);
16  while (p='A') or (p='a') do begin
17   new(pracov);     {alokuje paměť}
18   write('Cislo ?  ');readln(pracov^.cislo); {načte proměnné}
19   write('Jmeno ?  ');readln(pracov^.jmeno);
20   pracov^.dalsi:=prvni;    {Nově načtenou proměnnou zařadí na začátek seznamu}
21   prvni:=pracov;
22   write('Chces pokracovat ? A/N ');readln(p);
23  end;
24
25 {Výpis seznamu}
26  aktualni:=prvni;
27  while (aktualni <> nil) do begin
28   writeln(' ',aktualni^.cislo,' ',aktualni^.jmeno);
29   aktualni:=aktualni^.dalsi;
30  end;
31
32 {Uvolnění proměnných z paměti}
33  aktualni:=prvni;
34  while (aktualni <> nil) do begin
35   pracov:=aktualni;
36   aktualni:=aktualni^.dalsi;
37   dispose(pracov);
38  end;
39
40 end.