1
 2 type Tzaznam=record              {definice nového datového typu}
 3        znak:char;
 4        pocet:byte;
 5        end;
 6
 7 var s: string;
 8    cetnost: array ['A'..'Z'] of integer;   {proměnná s hodnotami četností}
 9    i:integer;                 {počítadlo}
10    zn:char;
11    nej:char;
12    f:file of Tzaznam;             {proměnná typu soubor}
13    promena:Tzaznam;
14
15 begin
16  for zn:='A' to 'Z' do cetnost[zn]:=0; {nastavení hodnot četností na nulu}
17  writeln('zadej retezec znaku');
18  readln (s);              {načte řetězec}
19
20  {Počítání četností }
21  for i:=1 to ord(s[0]) do       {na nulové pozici proměnné typu string (s[0]) je vždy uložena délka stringu}
22    if upcase(s[i]) in ['A'..'Z'] then {prochází string po jednotlivých znacích zvišuje četnosti v proměnné četnost}
23     inc(cetnost[upcase(s[i])]);
24
25  {Zjištění největší četnosti}
26  nej:='A';
27  for zn:='B' to 'Z' do
28   if cetnost[zn]>cetnost[nej] then
29    nej:=zn;
30  write ('Nejcetnejsi pismena (s cetnosti ',cetnost[nej],') jsou ');
31  for zn:='A' to 'Z' do         {Ošetření pro případ že dvě četnosti jsou stejné}
32   if cetnost[zn]=cetnost[nej] then
33    write (zn:3);
34  readln;
35
36  {Výpis všech četností}
37  assign(f,'vypis.dat');    {spojí proměnnou typu soubor s fyzickým souborem}
38  rewrite(f);          {otevření nový souboru pro zápis/přepis}
39  for zn:='A' to 'Z' do
40   begin
41    promena.znak:=zn;      {Naplnění proměnné promena}
42    promena.pocet:=cetnost[zn]; {Naplnění proměnné promena}
43    write(f,promena);      {Zápis do souboru}
44   end;
45  reset (f);          {otevírá existující soubor}
46  repeat
47    read (f,promena);     {čtení ze souboru}
48    write (promena.znak:3,promena.pocet:2) {výpis na obrazovku}
49  until eof(f);         {eof vrací TRUE, když se se dosáhne konce souboru}
50  readln;
51
52 end.