1 program lomena_cara;
 2
 3 type  Tbod=array['x'..'y'] of real;
 4     Tsouradnice= array [1..2] of Tbod;
 5
 6 var   i:integer;
 7     souradnice:Tsouradnice;
 8     anone:char;
 9     x,y,delka:real;
10
11 begin
12     writeln('****** Program pro výpočet délky lomené čáry *******');
13     writeln('Zadej postupně všechny body, ktrerými čáre prochází');
14     writeln;
15     writeln('Zadej první bod');
16     write('X: '); read(souradnice[1,'x']); write('Y: '); readln(souradnice[1,'y']);
17     delka:=0;
18     repeat begin
19         writeln('*** Zadej další bod ***');
20         write('X: '); read(souradnice[2,'x']); write('Y: '); readln(souradnice[2,'y']);
21         x:=souradnice[1,'x']-souradnice[2,'x'];
22         y:=souradnice[1,'y']-souradnice[2,'y'];
23         delka:=delka + sqrt(sqr(x)+sqr(y));
24         souradnice[1]:=souradnice[2];     { přesunu souřadnici 2 na pozici 1 a souradnici 1 }
25         writeln('Délka je: ', delka:5:2);   { v příštím průchodu cyklem znovu načtu (řádek 20) }
26         write('Chceš zadat ječtě jeden bod? A/n [A]:'); readln(anone);
27     end until ((anone='n')or(anone='N'))
28 end.